Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 1999 Verksamhetsberättelse 1999

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 1999

Styrelse 1999

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Rune Broström, Kassör
Anna Nielsen, Sekreterare
Mats Nilsson, Vice sekreterare
Jörgen Granlie, Ledamot/biträdande kassör
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Anders Persson, Ledamot/PR-ansvarig
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Irre Bredin, Ledamot/ansv. för enskilda medlemmar + Rapport-Nytt
Mikael Czajka, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Karlson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Barbro Magnusson, Ledamot
Bernt Berglund, Ledamot

Gunnar Karlsson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare
Esa Rahula, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare
Roland Östlund, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Ivar Karlsson, Revisor
Lars Amnestål, Revisorsuppleant

RIKSSTÄMMA

1999 års riksstämma hölls på Långholmens folkhögskola i Stockholm den 8Ð9 maj och anordnades av Stockholms UFO-förening i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls med Christer Nordin som mötesordförande inför ett 30-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade drygt 200. Ett UFO-Expo med skärmutställning, visning av rapportdatabasen och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter. Anföranden hölls av Ulf Sjödin, Clas Svahn, Andreas Ohlsson och Richard Svensson.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Gussjö den 17 april. Där diskuterades bland annat ekonomi, gruppmedlemsskap, policy och rapportarbete. Den andra planeringskonferensen hölls i åseda den 20 november. Konferensen diskuterade bland annat distriktsindelningen, föreningskunskap, studieverksamhet och PR-ansvar.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits: Stockholm 23 januari, Enköping 13 mars, Stockholm 8 maj (konstituerande), Enköping 21 augusti, Malmö 25 september samt åseda 20 november.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor på Internet men också genom tidskriftsutbyte och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), Anders Persson (Norden), Jarkko Päiväniemi (Finland) och Anders Liljegren på AFU (världen). Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska UFO-organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Anders Persson har ansvarat för utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har blivit en samlingspunkt för UFO-intresserade och hade under året omkring 85.000 besökare (totalt cirka 230.000). Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster).

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 24 anslutna lokal- eller undersökningsgrupper (1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st). Under året lade Björkviks UFO-förening och UFO-NVS ned verksamheten. Ny grupp under året blev UFO-Borås undersökningsgrupp. I januari ombildades Umeå UFO-förening från lokalgrupp till undersökningsgrupp under namnet UFO-Nord. Lokalgruppsansvariga har varit Micke Czajka, Mikael Karlson och Anna Nielsen. Under senare delen av året har Micke Czajka tagit ansvaret för undersökningsgrupperna och Mikael Karlson för lokalgrupperna.

DISTRIKTEN

Under året började uppbyggnaden av lokala distrikt ta form. Tanken är att hela landet ska delas in i ett antal områden med var sin distriktsansvarig som kommer att fungera som UFO-Sveriges samordnare. Vid planeringskonferensen i åseda utsågs Jörgen Henningsson till distriktsansvarig för Distrikt 14 (arbetsnamn). Ansvarig inom UFO-Sveriges styrelse är Micke Czajka.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Thomas Eriksson i Luleå. Under tiden 21/6Ð21/12 som APR med bidrag från Arbetsförmedlingen i Luleå och från en särskild lokal. Tidningen Rapport-Nytt kom under året ut med fyra nummer, ett försenat dubbelnummer 5/6 -99 gavs ut i början av 2000. Ansvarig utgivare var Håkan Ekstrand. Agneta Halldén och Annelie Rossander har skolats in för att ta över tidningen under 2000. Under året har sammanlagt 60 fältundersökare/kontaktpersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. 562 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 1999 vilket var rekord (522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, 468/1994).

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 1999. Varje nummer trycktes i 4.000 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.500 vid slutet av prenumerationsåret. Under året fortsatte tidskriften att distribueras genom Press Stop-gruppen samt Interpress men avtalet med Interpress sades upp i december på grund av kraftiga avgiftshöjningar. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Agneta Halldén, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig. Flera riktade utskick till avhoppade prenumeranter gav goda resultat.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskild nämnas Radio Sweden (20/1), Morgonpasset (18/2), Curry-Curry P3 (2/4), Mix Megapol (6/5), Radio Stockholm (7/5), Radio City, Karlstad (19/5), TV4 Skaraborg (19/7), östnytt (6/8), Finska radion (23/8), Radio Match (17/9), Tendens P1 (28/10), Morgonpasset P3 (28/10), Radio Västmanland (1/11), SVT (5/11), TV5 (9/11), Z-TV (18/11), Radio Stockholm (15/12), TV3 Direkt (21/12), TV3 (28/12). AFU:s vandringsutställning har visats i Stockholm i samband med Stockholms UFO-förenings 20-årsjubileum den 24/10 och UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman 8Ð9 maj. En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet. Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Den 24Ð26 september deltog UFO-Sverige med gott resultat vid new age-mässan Place of Miracles i Malmö. Närmare tusen personer besökte vår stora utställning. UFO-Sverige stod också för föredrag och försäljning av böcker, tidningar och häften. Under året har Anders Persson verkat som PR-ansvarig.

BÖCKER OCH HÄFTEN

I början av året gavs boken "Fakta om UFO" (Parthenon) ut. Författare var Göran Norlén och Clas Svahn. Clas Svahn och Richard Svensson var också medförfattare till boken "Gåtfullt" (Bokförlaget Semic). Clas Svahn svarade för översättningen av boken "Övernaturliga krafter" (Bonnier Carlsen). Under året publicerade UFO-Sverige häftena: "Fältguide till oknytt" (Richard Svensson), "UFO från A till Ö" (Clas Svahn och Mikael Sjöberg, ny upplaga). I början på året gavs cd-skivan "UFO-bilder" ut i samarbete med Union Media. Under våren producerade UFO-Sverige genom Ingemar Westman, Stockholm, en videofilm med en intervju med Gösta Carlsson om hans upplevelse 1946. Under hösten inleddes översättning av några kapitel ur boken "UFO-mysteriet" till engelska. För översättningen svarar Eileen Fletcher. Planerad utgivning hösten 2000.

KURSER

Helgen 4Ð5 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem. 34 personer deltog.

STUDIECIRKLAR

Under året har UFO-Mitt, Västerbergslagens UFO-förening och Enköping-Sala UFO-förening arrangerat cirkelverksamhet med boken "Fakta om UFO" som studielitteratur.

FORSKNING

Under året har UFO-Sverige initierad ett gemensamt projekt med ryska forskare för att sammanställa en vitbok över det så kallade Petrozavodsk-fenomenet. Resultatet kommer att publiceras i ett engelskspråkigt häfte. Anders Liljegren och Clas Svahn har under året medverkat med material kring spökraketerna 1946 i Robert Bartholomews bok "UFOs & alien contact" och i boken Fortean Studies 6, utgiven av Fortean Times. En insamling kallad Projekt 2000 inleddes. Pengarna kommer att användas till djupundersökningar av ett antal UFO-rapporter under 2000 eller 2001. Under året köptes också en serie videofilmer från Nationalarkivet i Washington.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under 1999 har AFU inriktat sitt arbete på biblioteks- och arkivfunktionerna. Utgivningen av AFU Newsletter har också under 1999 lagts på is medan nyhetsbladet Sponsornytt utkommit med fyra nummer. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat UFO-material, till största delen insamlade av UFO-Sverige, har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla UFO-arkiv. Bland dem som har donerat UFO-material under 1999 märks: Ernst Linder, Inga-Lill Wallin, Andreas Ohlsson, Jan-Erik Janhammars dödsbo, Per Andersen (Sufoi), Gunnar Lindbergs dödsbo, Peter Nilsons dödsbo, Meit Henriksson, Carl-Anton Mattsson, Heikki Virtanen, Dan Eklund och Clas Svahn. Solna Astronomiska Förening beslutade också att donera hela sitt arkiv till AFU genom UFO-Sverige. Under året användes en större donation från den engelske ufologen Timothy Good till att köpa in tidskrifter som saknades i arkivet.

APR

Under sex månader arbetade Thomas Eriksson vid rapportcentralen som APR-anställd på heltid genom pengar från Arbetsförmedlingen i Luleå.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 1999 ett bra år och en tydlig vändning i ekonomin kunde ses. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Under hösten betalades samtliga lån och vid årsskiftet var UFO-Sverige skuldfritt. En övergång från Telia till Utfors började också ge resultat i form av minskade telefonräkningar. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har Rapport-Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under året har Rune Broström (kassör) och Jörgen Granlie (biträdande kassör) haft ansvaret för ekonomin. Tillsammans med Clas Svahn har de tecknat firman.

ÖVRIGT

I juli månad bröt sig tjuvar vid två tillfällen in i klubbstugan i Enköping med skador på lås och dörrar som följd.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt ur flera synvinklar. Samarbetet med försvaret har utökats och har bland annat inneburit att vi i dag får tillgång till radardata i de fall vi begär det. Detta i sin tur har gjort att vi kunnat lösa flera fall som vi annars varit tvungna att lämna olösta. Deltagandet vid new age-mässan Place of Miracles blev också en positiv upplevelse. UFO-Sverige kom att fungera som en bra motvikt till de många extrema montrarna och vi fick en hel del positiv kritik för vår kritiskt granskande hållning. "Skönt att ni är här", var ett vanligt omdöme. Av detta lärde vi oss att våga stå för vårt material också i sammanhang där vi normalt inte hör hemma. Den uppbyggnad av en ny distriktsorganisation som inleddes under 1999 är av största vikt för UFO-Sveriges fortsatta expansion. Om vi ska kunna leva upp till de allt högre krav som ställs från allmänheten och av oss själva så är en ökad decentralisering av ansvar och styrning nödvändigt. Det är också nödvändigt att styrelsen ges en tydligare ansvarsfördelning. Ekonomin har fortsatt att se bra ut och det faktum att organisationen numera är skuldfri bådar gott för verksamheten. En ökad satsning på nya prenumeranter är dock helt nödvändig för att ekonomin på sikt ska fortsätta vara stabil. Den omstrukturering av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper som inleddes under 1998 har fortsatt också det gångna verksamhetsåret. En del nya lokalgrupper har också tillkommit. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 9 april 2000


Creeper