Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 1998 Verksamhetsberättelse 1998

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 1998

Styrelse 1998

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Rune Broström, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare
Jörgen Granlie, Ledamot/biträdande kassör
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Anders Persson, Ledamot/PR-ansvarig
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Irre Bredin, Ledamot/ansv. för enskilda medlemmar + Rapport-Nytt
Mikael Czajka, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Karlsson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Conny Ljung, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Roland Östlund, Ledamot

Bernd Berglund, Ersättare
Anna Nielsen, Ersättare/lokalgruppsansvarig
Pelle Persson, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Jennie Svensson, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Tony Ekberg, Revisorssuppleant

Under året har flera förändringar inom styrelsen ägt rum: Kassör: Jörgen Granlie (1/1-15/5), Rune Broström (16/5-31/12). Sekreterare: Conny Ljung (1/1-30/10), Mats Nilsson (31/10-31/12). Vice sekreterare: Mats Nilsson (1/1-30/10), Mikael Karlson (31/10-31/12).

RIKSSTÄMMA

1998 års riksstämma hölls på Björsjö och Ludvika den 25-26 april och anordnades av Västerbergslagens UFO-förening i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls i Björsjö skogshem med ett 40-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund, anordnades i Ludvika den 26 april. Ett UFO-Expo med skärmutställning, visning av rapportdatabasen och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter. Anföranden hölls av Gudrun Andersson, Clas Svahn, Mikael G. Petersson, Richard Svensson, samt Inga-Lill Wallin. Totalt besöktes stämman av omkring 200 personer under de två dagarna.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Vetlanda den 14 mars 1998. Där diskuterades lokalgruppsarbetet i distriktet samt UFO-Sveriges policy och hur grupper och enskilda bäst kan företräda UFO-Sverige i det lokala arbetet. Den andra planeringskonferensen hölls i Norrköping den 31 oktober 1998. Konferensen fortsatte diskutera lokalgruppernas arbete samt ekonomi, försäljning av eget material och deltagande vid kommande marknader.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 31 januari, Enköping 7 mars, Enköping 4 april, Västerås 16 maj (konstituerande), Enköping 15 augusti, ängelholm 26 september samt Norrköping 31 oktober.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att utvecklats under verksamhetsåret. Flera styrelsemedlemmar har deltagit i ett internationellt diskussionsforum på Internet, 1947-List, där de flesta betydande ufologer finns med. Detta har gett flera nya och värdefulla kontakter.
De internationella kontakterna har skötts genom Stefan Roslund och Clas Svahn samt Anders Liljegren på AFU.
De nordiska kontakterna har Anders Persson ansvarat för. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska UFO-organisationen Mufon, Mutual UFO Network.
Den engelske ufologen och författaren Timothy Good besökte UFO-Sverige vid två tillfällen under året.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har blivit en samlingspunkt för UFO-intresserade och hade under året omkring 55.000 besökare (totalt cirka 150.000). Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster).

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 26 anslutna lokalgrupper (1997: 27st. 1996: 26st, 1995: 23 st, 1994: 20 och 1990: 13). Under slutet av året gick UFO-Trestad ur organisationen och Norrköpings UFO-förening lade ned verksamheten. Den 16 maj övertog Mikael Czajka, Mikael Karlson och Anna Nielsen ansvaret för lokalgrupperna från Irre Bredin som haft det ansvaret sedan den 6 december 1997.

Vid 1998 års riksstämma beslutades att så kallade undersökningsgrupper ska kunna ansluta sig till UFO-Sverige. En undersökningsgrupp kan bestå av minst två personer och är helt inriktad på undersökningar av påstådda UFO-rapporter.

I slutet av året omstrukturerades UFO-Nyköping och Umeå-UFO-förening till undersökningsgrupper, den senare med namnet UFO-Nord. En grupp ur UFO-NVS bildade en egen lokalgrupp med namnet UFO-Skåne. Mikael G. Petersson ansvarade för kontakterna mellan enskilda medlemmar och lokalgrupperna i Småland.

Den 16 maj tillsatte styrelsen en grupp för att undersöka och förbättra kontakterna mellan UFO-Sveriges styrelse och lokalgrupperna. Gruppen bestod av Bernt Berglund (sammankallande), Micke Czajka, Mikael Karlson, Conny Ljung, Irre Bredin och Mats Nilsson.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Tomas Eriksson på AFU i Norrköping och senare från Luleå tillsammans med Pelle Persson i Härnösand. Det formella ansvaret överlämnades från Irre Bredin till Pelle Persson och Tomas Eriksson den 14 februari. Tidningen Rapport-Nytt kom under året ut med sex nummer. Ansvariga utgivare var Irre Bredin och Håkan Ekstrand.

Ett nytt rapportformulär har tagits fram under året. Tryckning under 1999. Under året har sammanlagt 50 fältundersökare/kontaktpersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts.

522 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 1998 vilket var rekord (323/1997, 349/1996, 339/1995, 468/1994).

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 1998. Varje nummer trycktes i 5.000 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.500 vid slutet av prenumerationsåret. Under året fortsatte tidskriften att distribueras genom Press Stop-gruppen samt Interpress. En del av materialet publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.

I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Agneta Halldén, Göran Norlén och Andreas Ohlsson.

Under året har Kerstin Bredefeldt fungerat som prenumerationsansvarig till och med 4 april varefter Håkan Ekstrand tog över.
Flera riktade utskick till avhoppade prenumeranter gav goda resultat.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. En artikel i Dagens Nyheter samt ett längre program i Curry-Curry (P4) och Alice Bah (TV4) kan särskilt nämnas.

Under perioden 27/6 till 9/8 anordnade UFO-Sverige i samarbete med Falkenbergs kommun en större utställning på Lusthuset i Falkenberg. Varje utställningsdag fanns en eller flera representanter för UFO-Sverige på plats för att guida och svara på frågor. Anders Persson, Ola Johansson, Mats Nilsson, Håkan Ekstrand, Mikael G. Petersson och Clas Svahn höll föredrag. Utställningen var den största i sitt slag hittills och bestod av ett stort antal skärmar (ett tiotal helt nyproducerade), flera tv med video, UFO-Sveriges rapportdatabas, två specialdesignade Internetuppkopplingar, en storbilds-tv, ett bildspel på cd-rom, en betaversion av UFO-Sverige cd-rom-skiva samt flera specialbyggda modeller av kända UFO-fall (tillverkade av Arnold Idebring och Richard Svensson). Ett bollhav, en modell av ett tefat och flera dataspel hade tagits fram för barnen.
Under september arrangerade UFO-Skåne en utställning på ängelholms bibliotek.
En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet.
Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige.
Två Sydostträffar för grupper och enskilda i Småland/Blekingeregionen har arrangerats. Ansvariga har varit Dan Rosander, Mikael G Pettersson och Håkan Fenander. Den första träffen ägde rum på Björkedals kursgård i Björkshult den 28 februari och den andra i Mösjöhults hembygdsgård 13 juni. Sydostträffarna har som tidigare innehållet en lång rad föredrag i ämnen med anknytning till UFO. Totalt har sex träffar anordnats.
Till PR-ansvarig valdes Anders Persson (31/10).

BÖCKER OCH HÄFTEN

Våren 1998 publicerade Clas Svahn boken "UFO-mysteriet - från flygande tefat till cirklar i sädesfälten" (Parthenon) som fick ett mycket bra mottagande av recensenterna. I slutet av 1998 färdigställdes boken "Fakta om UFO" (Parthenon) av Göran Norlén och Clas Svahn. Boken gavs ut i början av januari 1999 och ersätter UFO-Sveriges tidigare skolmaterial.

Clas Svahn var också medförfattare till boken "Oförklarligt" (Bokförlaget Semic) samt översatte Colin Wilsons "UFO! Besök från andra världar" till svenska. Anders Liljegren och Clas Svahn bidrog också med material till boken "UFOs & Alien Contact" (Prometheus) av Robert Bartholomew och George Howard.

Under året publicerade UFO-Sverige flera häften: "Rymdfolkets vänner" (Stefan Isaksson, Mikael Sjöberg, Inga Henriksson och Andreas Ohlsson), "Möten med rymdfolket" (Stefan Isaksson), "UFO från A till Ö" Clas Svahn och Mikael Sjöberg, ny upplaga) samt "Domstensfallet - en svensk närkontakt 1958" (Clas Svahn och Anders Liljegren, ny upplaga).

KURSER

Helgen 29-30 augusti hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem. Ett 30-tal personer deltog.

FORSKNING

Vid fältundersökarkursen i Björsjö den 30 augusti bildades stommen till ett forskningsråd under ledning av Andreas Ohlsson och med bistånd av Mikael Sjöberg.

Fältundersökaren Stefan Isaksson slutförde under 1998 arbetet med en C-uppsats (10 poäng) med titeln "Rymdfolkets vänner" vid Teologicum på Lunds universitet. Under året publicerade Isaksson också en D-uppsats med titeln "Möten med rymdfolket" (10 poäng). Inga-Lill Wallin fortsatte under året sitt undersökningsprojekt vid Martebomyren på Gotland. Resultatet av hennes arbete kommer att publiceras i bokform under 1999.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under 1998 har AFU inriktat sitt arbete på biblioteks- och arkivfunktionerna. Utgivningen av AFU Newsletter har tillfälligt lagts ned medan nyhetsbladet Sponsornytt utkommit med fyra nummer. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat UFO-material, insamlade av UFO-Sverige, har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla UFO-arkiv.

Bland dem som har donerat UFO-material under 1998 märks: Stig Ekberg, Inger Waern, Christer Nordin, Gunnar Lindbergs dödsbo, Sören Broman, Inga-Lill Wallin, Clas Svahn, Mats Nilsson och Uffe Ekstedt. Två nya, mindre, uppsättningar av AFU:s vandringsutställning har tagits fram.

Ett ny klippdatabas har börjat tas fram.

Amerikanska flygvapnets UFO-undersökningar 1947-1969 samt en stor mängd annat tidigt amerikanskt UFO-material har köpts in på mikrofilm.

ALU

Efter att under flera år ha haft tillgång till ALU-arbetare försvann denna möjlighet under slutet av 1998. I ett brev (6 mars) till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg och centerledaren Olof Johansson påpekade UFO-Sverige den betydelse ALU haft för föreningslivet. I sitt svar konstaterade Olof Johansson att UFO-Sverige utför ett viktigt arbete och att ALU kommer att ersättas av andra former av arbetsmarknadsåtgärder.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 1998 ett bra år och de problem som fanns under 1997 har nu förbytts i en positiv tendens. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Bland annat genomfördes två större insamlingar för att kunna trycka nytt rapportformulär (klart mars 1999) och köpa in ett stort antal mikrofilmer med UFO-material från USA. Under året övergick UFO-Sverige allt mer till att använda frankoetiketter vilket sänkte portokostnaderna avsevärt. Genom sponsring har Rapport-Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. I januari 1998 avslutades tvisten mellan FMA och UFO-Sverige i Härnösands tingsrätt där båda parter enadas om att inte ställa några ytterligare krav på varandra.

Under året har Rune Broström (kassör) och Jörgen Granlie (biträdande kassör) haft ansvaret för ekonomin. Tillsammans med Clas Svahn har de tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit ett år fyllt av aktiviteter där det stora UFO-Expot i Falkenberg särskilt bör nämnas. Utställningen blev en stor framgång och kom att engagera många medlemmar som ställde upp på sin fritid. Det gav många nya erfarenheter som vi kommer att ha stor nytta av vid framtida utställningar.

Året har också genomsyrats av en debatt kring UFO-Sveriges verksamhet vilket har varit positivt. En fortsatt inriktning mot en ökad vetenskaplighet och noggrannhet i organisationens arbete har varit nödvändig. Under 1999 bör den nya styrelsen fortsätta arbetet i den riktningen för att organisationens policy och stadgar också ska få ordentligt fäste även i alla lokalgrupper.

Den omstrukturering av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper som inleddes under 1998 kommer också att fortsätta. Detta är en viktig förändring som dock inte ska tolkas som att styrelsens intresse för den gamla formen av lokalgrupper har minskat. Båda typerna av grupper ska rymmas inom UFO-Sverige.

Den satsning på enskilt medlemsskap som införts har blivit en stor framgång. Genom enskilt medlemsskap har också personer som bor på orter utan grupper kunnat gå med i UFO-Sverige. Denna satsning bör fortsätta också i framtiden.

Ekonomin har förbättrats vilket under de kommande verksamhetsåret kommer att ge ökade möjligheter till en satsning på djupundersökningar av UFO-fall samt på förbättrad utbildning av våra fältundersökare. I detta ligger också en satsning på forskningsrådet.

Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 11 april 1999


Creeper