Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 1997 Verksamhetsberättelse 1997

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 1997

Styrelse 1997

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Dag Blomqvist, Kassör
Jörgen Granlie, Suppleant/tf kassör
Conny Ljung, Sekreterare
Mats Nilsson, Vice sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Gudrun Andersson, Ledamot
Håkan Blomqvist, Ledamot
Irre Bredin, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Anders Persson, Ledamot
Mikael Sjöberg, Ledamot
Roland Östlund, Ledamot
Bernt Berglund, Suppleant
Maria Bodlund, Suppleant
Mikael Czajka, Suppleant
Steve Sandström, Suppleant
Ronny Thörnvall, Suppleant

Revisorer

C Göran Norlén
Lars Amnestål

Revisorssuppleant

Anita Andersson

RIKSSTÄMMA

1997 års riksstämma hölls i Strängnäs den 26Ü27 april och anordnades av UFO-Strängnäs i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls den 26 april med ett 40-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund, anordnades den 27 april. Ett UFO-Expo med skärmutställning, visning av rapportdatabasen och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter. Anföranden hölls av UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn, Håkan Blomqvist, AFU, Richard Svensson, Bräkne-Hoby samt Andreas Ohlsson, Stockholms UFO-förening. Totalt besöktes stämman av drygt 100 personer under de två dagarna.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Norrköping den 1 februari 1997. Där diskuterades förändrade rutiner vid UFO-undersökningar samt för rapportcentralen. Förändringarna innebär bland annat en ökad fokusering på de mera intressanta rapporterna samt en omstrukturering av distriktsansvaret vid rapportundersökningar. Också den andra planeringskonferensen hölls i Norrköping den 22 november 1997. Konferensen fokuserades kring det nya, omarbetade rapportformuläret vilket gicks igenom punkt för punkt. Andra frågor var: Rapport-Nytt, hemsidan på Internet och samarbete med andra grupper utanför UFO-Sverige.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 19 januari, Enköping 9 mars, Enköping 11 maj, Norrköping 9 augusti, Norrköping 5 oktober och Enköping 6 december. Ett extra styrelsemöte för att välja ny kassör efter Dag Blomqvist som avgick den 13 oktober hölls hemma hos ordföranden den 22 oktober. Till ny tf kassör fram till nästa riksstämma valdes då Jörgen Granlie. Eva Sandström, Nyköping, ombads att ta hand om bokföringen under samma period vilket hon accepterade.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att utvecklats under verksamhetsåret, mycket tack vare Internet. Clas Svahn, Andreas Ohlsson, Anders Persson, Conny Ljung och Håkan Ekstrand deltog i den internationella UFO-konferensen i Köpenhamn den 1 november. Clas Svahn var också en av föredragshållarna vid konferensen. De europeiska kontakterna har skötts genom Stefan Roslund (f d Sovjet), Imre Horvath (övriga f d östblocket) samt Andreas Ohlsson (Norden). Övriga kontakter och korrespondens med Cufos och Mufon har skötts genom UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn och Arkivet för UFO-forskning. Den 21 maj sammanträffande Clas Svahn med UFO-Norges Ole Jonny Br²nne i Oslo och diskuterade gemensamma projekt. Den 25 maj sammanträffade Clas Svahn med den ryske forskaren Sergey Chernouss i Stockholm och diskuterade utbyte av information mellan länderna.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har blivit en samlingspunkt för UFO-intresserade och hade under året omkring 55.000 besökare (totalt cirka 95.000). Hemsidan har även i år fått flera mycket fina recensioner och utmärkelser. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarar Mikael Sjöberg (webmaster) och Tonny Sellén (engelska uppdateringar).

LOKALGRUPPER/FÖRENINGAR

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 25 anslutna lokalgrupper (1997: 27st. 1996: 26st, 1995: 23 st, 1994: 20 och 1990: 13). Under året gick Sala UFO-förening och Enköpings UFO-förening samman till Enköping-Sala UFO-förening. Nya grupper under året blev UFO-Högland i Vetlanda, UFO-Trestad i Vänersborg och Björkviks UFO-förening. UFO-Dalsland upphörde med sin verksamhet i slutet av 1997 liksom UFO-Strängnäs. Mats Nilsson har haft ett särskilt ansvar för kontakterna med lokalgrupperna. Till sin hjälp har han haft Micke Czajka, Andreas Ohlsson och Conny Ljung. Den 6/12 övertog Irre Bredin ansvaret för gruppkontakterna.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Irre Bredin i Kolbäck. Under en del av året har Bredin skött rapportcentralen som ett ALU-arbete. I september flyttades en del av rapportcentralens arbete över till en ALU-tjänst på AFU dit också alla inkommande samtal styrdes. Tidningen Rapport-Nytt kom under året ut med fem nummer varav ett var dubbelnummer. Ansvariga utgivare var Irre Bredin och Håkan Ekstrand. Under året har sammanlagt 60 fältundersökare/kontaktpersoner (70/1997, 114/1996, 122/1995, 112/1994 och 98/1993) varit knutna till rapportcentralen. Det minskade antalet undersökare beror på att många icke aktiva undersökare har strukits från listan. En bedömningsgrupp på tolv personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. Under våren 1997 fick rapportcentralen nya rutiner där en fokusering på de intressantare fallen var den största förändringen (se planeringskonferenser). 323 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 1997 (349/1996, 339/1995, 468/1994). Antalet rapporter om cirkelfenomen var fortsatt lågt under 1997 och endast fyra inkom till UFO-Sverige eller genom pressklipp. Rapportcentralen har under våren 1997 tagit fram ett nytt material för skolungdom i form av ett inbundet häfte som publicerades lagom till riksstämman i Strängnäs.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 1997. Varje nummer trycktes i 4.000 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.600 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriftens minsta antal sidantal minskades av kostnadsskäl från 40 till 32. Under året fortsatte tidskriften att distribueras genom Press Stop-gruppen samt Interpress. Totalt såldes cirka 900 exemplar/nr i form av lösnummer. Antalet efterbeställningar av äldre nummer var fortsatt mycket stort. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. Redaktör för UFO-Aktuellt har liksom tidigare varit Håkan Ekstrand.

UTåTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt i ett otal tidningsintervjuer. En sju sidor lång artikel om UFO-Sverige i månadsmagasinet Café (7/97) kan särskilt nämnas. Flera lokalgrupper har under året använt den av AFU framtagna skärmutställningen samt tagit fram egna utställningar. Utställningar har visats i bland annat i Norrköping och Strängnäs. Den 28 april föreläste Clas Svahn inför ett 20-tal präster och kyrkligt anställda vid Kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna. Föreläsningen var ett led i en översiktskurs om new age. UFO-Sverige deltog också genom Clas Svahn, Jörgen Granlie och Thomas Engberg med föredrag och cd-rompresentation vid de kulturhistoriska dagarna på Örebro slott 17Ü18 oktober. Jörgen Granlie, Inga-Lill Wallin, Clas Svahn, Roland Östlund, Håkan Ekstrand, Mats Nilsson, Håkan Blomqvist, Steve Sandström, Henry Svensson, Mikael Sjöberg, Gudrun Andersson, Andreas Ohlsson, Anders Persson, Mikael Czajka, Håkan Fenander och flera andra medlemmar har under verksamhetsåret hållit ett 70-tal offentliga föredrag över hela landet. Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera förfrågningar i veckan har inkommit till rapportcentralen. Utskicken har administrerats av Jörgen Granlie och Irre Bredin och av flera ALU-anställd på Arkivet för UFO-forskning. Tre Sydostträffar för grupper och enskilda i Småland/Blekingeregionen har arrangerats. Ansvariga har varit Dan Rosander, Mikael G Pettersson och Håkan Fenander. Den första träffen ägde rum på Björkedals kursgård i Björkshult den 8/3, den andra i Mösjöhults hembygdsgård 14 juni och den tredje i Nye den 4 oktober. Sydostträffarna har som tidigare innehållet en lång rad föredrag i ämnen med anknytning till UFO. Clas Svahn och Inga-Lill Wallin bidrog också med varsina kapitel i boken "Övernaturligt" som kom ut på Bokförlaget Semic i slutet av året. UFO-Sveriges samarbete med den engelska kabel-tv kanalen Sci-Fi Channel som resulterade i flera program under våren 1997 redovisades i 1996/97-års verksamhetsberättelse.

KURSER

Under året har två kurser för fältundersökare hållits. Helgen 22Ü23 februari hölls en grundkurs på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Den 4Ü5 oktober genomfördes den första fortsättningskursen på samma plats.

FORSKNING

Under året beslutade UFO-Sveriges styrelse att inrätta ett särskilt forskningsråd som ska ta sig an särskilt intressanta rapporter samt arbeta med djupstudier av UFO-fenomenet. Ansvarig för forskningsrådet blev Håkan Blomqvist och senare Mikael Sjöberg. Fältundersökaren Stefan Isaksson inledde under 1997 arbetet med en C-uppsats (10 poäng) med titeln "Rymdfolkets vänner" vid Teologicum på Lunds universitet. Uppsatsen beräknades vara klar i mars 1998. Styrelseledamoten Mikael Sjöberg har under året studerat B- och C-kursen i etnologi vid Uppsala universitet och skrivit två uppsatser; "UFO-observationer Ü förr och nu" samt "UFO och utomjordingar". UFO-Sverige har också bistått forskarstuderanden Mika Tenhovaara med material till hans kommande avhandling om new age-ufologi i Sverige. Mikael G. Petersson har under året genomfört en djupundersökning av ett kontaktfall i Småland. Undersökningen resulterade i skriften "Kontakt från Arcturus? Undersökningsrapport om en UFO-bluff". Clas Svahn genomförde under året en serie undersökningar av äldre UFO-rapporter som under 1998 ska resultera i boken "UFO-mysteriet Ü från flygande tefat till cirklar i sädesfälten". UFO-Sveriges undersökningsprojekt vid Martebomyren på Gotland fortsatte också genom Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening. Närmare 15 ALU-projekt har genomförts i UFO-Sveriges och Arkivet för UFO-forsknings regi.

DONATIONER

Under året mottog UFO-Sverige flera donationer i form av böcker och annat UFO-material från bland annat Minerva Lalanders och Henrik Nannes dödsbo.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit ett år fyllt av aktiviteter. Efterfrågan på UFO-Sveriges tjänster är fortsatt mycket stor och ser inte ut att mattas. Detta ställer höga krav på organisationen och på dess aktiva medlemmar. Under 1998 bör en av målsättningarna vara att engagera flera enskilda personer i UFO-arbetet för att arbetsbelastningen inte ska bli övermäktig. Trots ökat intresse från allmänheten och fortsatt många rapporter har det varit svårt att engagera fältundersökare. Många har strukits från listan på grund av inaktivitet. Ett viktigt uppdrag för den nya styrelsen är att finna metoder som gör undersökningsarbetet effektivare och de utbildade fältundersökarna mer motiverade i sitt arbete. Ekonomiskt blev 1997 ett tungt år med stora utgifter. Problemen kulminerade i att kassören lämnade sin post. Under slutet av året märktes tydliga förbättringar i ekonomin. Det finns goda förhoppningar att nå balans i ekonomin vid slutet av nästa verksamhetsår. 1998 måste präglas av ekonomisk återhållsamhet och få nyinvesteringar. Nya projekt måste finansieras innan de genomförs. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Stockholm den 4 april 1998


Creeper