Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 1996 Verksamhetsberättelse 1996

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 1996/97

Styrelse 1996/97

Clas Svahn, Ordförande
Anders Persson, Vice ordförande
Dag Blomqvist, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Andreas Ohlsson, Ledamot/vice sekreterare
Tobias Lindgren, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Håkan Blomqvist, Ledamot
Mikael Sjöberg, Ledamot
Stefan Benett, Suppleant
Maria Bodlund, Suppleant
Irre Bredin, Suppleant
Jörgen Granlie, Suppleant
Conny Ljung, Suppleant
Steve Sandström, Suppleant
Ronny Thörnvall, Suppleant
Roland Östlund, Suppleant

Revisorer

C Göran Norlén
Ivar Karlsson

Revisorssuppleant

Anita Andersson

RIKSSTÄMMA

1996 års riksstämma hölls i ängelholm den 18-19 maj och anordnades av Nordvästra Skånes UFO-förening i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls den 18 maj med ett 40-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund, anordnades den 19 maj. Ett UFO-Expo med skärmutställning, visning av UFO-sökning på Internet, rapportdatabasen, UFO-Sveriges kommande cd-romskiva samt rapportcentralen kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter. Anföranden hölls av UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn, Håkan Blomqvist, AFU, Thomas Niby, Nordvästra Skånes UFO-förening samt religionspsykologen Antoon Geels från Lunds universitet. Totalt besöktes stämman av närmare 1.000 personer under de två dagarna. Under stämman visades Gösta Carlssons två föremål, staven och ringen, upp i en särskild monter bevakad av säkerhetsvakter.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första anordnades i Sundsvall den 12 oktober 1996 och fungerade som avstamp för den nytilltänkta lokalgruppen, UFO-Mitt Sundsvall. Planeringskonferens nummer två hölls i Norrköping den 1 februari 1997. Där diskuterades förändrade rutiner vid UFO-undersökningar samt för rapportcentralen. Förändringarna innebär bland annat en ökad fokusering på de 30-talet mera intressanta rapporterna som kommer in varje år samt en omstrukturering av distriktsansvaret vid rapportundersökningar.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållits, samtliga möten utom ett hölls i Enköping (16 juni, 17 augusti, 12 oktober (Sundsvall), 8 december 1996, 19 januari, 9 mars 1997).

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att utvecklats under verksamhetsåret, mycket tack vare Internet. Eileen Fletcher i Sheffield har under 1996/97 publicerat två häften med artiklar ur UFO-Aktuellt översatta till engelska. En tät kontakt med UFO-Norge och danska SUFOI har hållits liksom med flera enskilda finska ufologer. Kontakterna med öst har fortsatt genom Stefan Roslund (f d Sovjet) och Imre Horváth (övriga f d östblocket). Övriga utomnordiska kontakter och korrespondens med Cufos och Mufon har skötts genom UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn och Arkivet för UFO-forskning.

INTERNATIONELL UFO-KONFERENS

Den 27 oktober 1996 arrangerade UFO-Sverige i samarbete med konferensföretaget FMA en internationell UFO-konferens i på Arken i Göteborg. Inledningsanförandet hölls av UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn. Föredragshållare var: Kent Jeffrey, USA, Jenny Randles, England, Per Andersen, Danmark och Ole Jonny Braenne, Norge. Omkring 150 personer besökte föredragen och den utställning som fanns i anslutning till dem. Där visades även rapportdatabasen samt UFO-Sveriges kommande cd-rom. Försäljning av tidskrifter och böcker förekom också.

INTERNET

Uppbyggnaden av UFO-Sveriges hemsida fortsatte under året och antalet besökare från februari 1996 till februari 1997 var cirka 55.000. Under mars 1997 besöktes hemsidan av 150-200 personer dagligen. Hemsidan har fått fler mycket fina recensioner i fackpress (Mikrodatorn och Internet World) under året. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version. För sidan ansvarar Mikael Sjöberg.

UNGDOMSSEKTION

Under verksamhetsåret har ungdomssektionen under Andreas Ohlsson, Järfälla och Mikael Sjöberg, Uppsala, ansvarat för de ungdomar som kontaktat organisationen och försökt aktivera dessa i UFO-Sveriges arbete.

LOKALGRUPPER/FÖRENINGAR

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 27 anslutna lokalgrupper (1996: 26st, 1995: 23 st, 1994: 20 och 1990: 13). Våren 1997 bytte Nordvästra Skånes UFO-förening namn till UFO NVS. Nya grupper under året blev UFO-Trestad i Vänersborg samt UFO-Dalsland i Ed. UFO-Sundsvall ombildades till UFO-Mitt Sundsvall medan UFO-Luleå lades ned sedan ordföranden flyttat från orten. Mats Nilsson har haft ett särskilt ansvar för kontakterna med lokalgrupperna. Till sin hjälp har han haft Andreas Ohlsson. Flera lokalgrupper har även detta år gett ut egna medlemstidningar.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Irre Bredin i Kolbäck. Under en del av året har Bredin skött rapportcentralen som ett ALU-arbete. UFO-Sverige köpte under året in en datorutrustning med modem för att effektivisera arbetet. Mikael Sjöberg ansvarade som tidigare för organisationens officiella informationslinje UFO-Infolinjen. Linjen lades ned i januari 1997 i samråd med operatören LWCG. Tidningen Rapport-Nytts utgivningsansvar övergick under hösten 1996 från Jörgen och Gert Sandström till Irre Bredin. Rapport-Nytt utkom med 5 nummer under 96/97 varav ett dubbelnummer.

Under året har sammanlagt 70 fältundersökare/kontaktpersoner (114/1996, 122/1995, 112/1994 och 98/1993) varit knutna till rapportcentralen. Det minskade antalet undersökare beror på att många icke aktiva undersökare har strukits från listan. Tre bedömningsgrupper (5+5+5 personer), har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. Under våren 1997 fick rapportcentralen nya rutiner där en fokusering på de intressantare fallen var den största förändringen (se planeringskonferenser). 349 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 1996 (339/1995, 468/1994). 57 av dessa inträffade i dagsljus medan 282 ägde rum under dygnets mörka del. Antalet rapporter om cirkelfenomen var fortsatt lågt under 1996 och endast sju inkom till UFO-Sverige eller genom pressklipp (5/1996, 8/1995). Ingen av cirklarna bedömdes som äkta. Rapportcentralen har under våren 1997 tagit fram ett nytt material för skolungdom i form av ett inbundet häfte som publicerades lagom till riksstämman i Strängnäs.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 1996. Varje nummer trycktes i 5.000 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.722 vid slutet av prenumerationsåret vilket är en ökning med 200 prenumeranter gentemot 1994. Tidskriftens minsta antal sidor ökades till 40. Under året fortsatte tidskriften distribueras genom PressCenter samt SM-Distribution. Totalt såldes cirka 900 exemplar/nr i form av lösnummer. Den speciella satsning som gjordes på nummer 2/96 redovisades i förra årets verksamhetsberättelse. Antalet efterbeställningar av äldre nummer var mycket stort. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. Redaktör för UFO-Aktuellt har liksom tidigare varit Håkan Ekstrand.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats eller deltagit i en rad lokala och nationella TV- och radioprogram samt i ett otal tidningsintervjuer. I samband med premiären för filmen "Independence Day" och TV-serien "Arkiv-X" blev uppmärksamheten extra stor och UFO-Sverige förekom i en rad olika medier. En 14 sidor stor artikel i Expressens söndagstidning Exxet, tidningen Vi samt Dagens-Nyheter blev särskilt uppmärksammade. En längre intervju i Radio Sweden sändes ut över stora delar av världen. Under senhösten 1996 sände P1 en timslång dokumentär om Gösta Carlsson och UFO-Sveriges arbete med hans observation och Clas Svahn också som nattgästen i P3/P4 i november. Flera lokalgrupper har under året använt den av AFU framtagna skärmutställningen samt tagit fram egna utställningar. Utställningar har visats i bland annat Skellefteå, Strängnäs och Örebro. Jörgen Granlie, Inga-Lill Wallin, Clas Svahn, Roland östlund, Håkan Ekstrand, Mats Nilsson, Håkan Blomqvist, Steve Sandström, Henry Svensson, Mikael Sjöberg, Gudrun Andersson, Andreas Ohlsson, Anders Persson, Thomas Niby, Håkan Fenander och flera andra medlemmar har under verksamhetsåret hållit ett 100-tal offentliga föredrag över hela landet. Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera förfrågningar i veckan har inkommit till rapportcentralen. Utskicken har administrerats av Jörgen Granlie och Irre Bredin och under hösten 1996 samt vintern 96/97 av flera ALU-anställd på Arkivet för UFO-forskning. UFO-Sverige har aktivt bidragit till att avslöja två new age-ufologers fascistiska bakgrund. Tidningen Dagbladet (Sundsvall) kunde i november 1996 med hjälp av material från UFO-Sverige få författaren och TV-personligheten Sune Hjorth att erkänna att han under andra världskriget hyllat Hitlers ideal och verkat som aktiv nazist. Något som också genomsyrar han senast publicerade bok. I april 1997 avslöjade Radio Skaraborg i samarbete med UFO-Sverige att hylozoikern Lars Adelskogh framförde judefientliga åsikter på Internet. Kort efter avslöjandet slutade Adelskogh sin lärartjänst vid en folkhögskola. UFO-Sverige ordförande Clas Svahn erhöll i januari 1997 tidskriften Sökarens Klokpris för år 1996 för att "på ett mycket förtjänstfullt sätt, i en kritiskt ifrågasättande anda, [leda] det ideella arbetet inom ett område där människors intresse lätt tar sig flummiga uttryck."

Två Sydostträffar för grupper och enskilda i Småland/Blekingeregionen har arrangerats. Ansvariga har varit Dan Rosander, Mikael G Pettersson och Håkan Fenander. Den första ägde rum i Mösjöhult den 9/11 1996 och den andra i Björkshult den 8 mars 1997. Under juli 1996 och april 1997 planerade och arrangerade Clas Svahn och Anders Persson den engelska kabel-TV-kanalen Sci-Fi Channels två stora filmningar i Sverige. Den första inspelningen gjordes i Stockholm och Norrköping (AFU) 26-27 juli med 12 intervjuer som sedan sändes under hösten. 1997 års inspelningar blev än mer omfattande och gjordes under en bussturnÚ till Stockholm, Strängnäs, Jönköping, Göteborg och ängelholm 9-12 april. Samtliga 17 intervjuer gjordes av Clas Svahn. Resultatet blev en rad bra presentationer av UFO-Sverige i olika medier samt en 30 minuter lång UFO-special som sändes över Telias kabelnät 25-27 april. Den 27 april deltog UFO-Sverige vid en större rymdmässa i Globens köpcentrum i Stockholm. UFO-Sveriges cd-romskiva fanns klar i en betaversion i april månad och beräknades kunna saluföras i maj/juni 1997.

KURSER

Under året har två kurser för fältundersökare hållits. Helgen 28-29 september 1996 hölls en välbesökt (50 personer) kurs för fältundersökare på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Vid nästa kurs begränsades antalet deltagare till max 20. Den hölls 22-23 februari 1997 i Norrköping.

FORSKNING

Under året har UFO-Sveriges undersökningsprojekt vid Martebomyren på Gotland fortsatt. Ansvarig för undersökningen och de förberedande projekten var som tidigare Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening. Inga-Lill Wallin har också under året hållit ett mycket välbesökt föredrag om Marteboljuset i Visby. Vintern 1996/97 har Anders Liljegren och Clas Svahn tillsammans med sociologen Robert Bartholomew vid James Cook University i Australien skrivit en längre artikel under titeln "The Swedish Ghost Rocket Crisis of 1946" för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Ett tiotal ALU-projekt har genomförts i UFO-Sveriges och Arkivet för UFO-forsknings regi. Rapportdatabasen har blivit allt mer komplett och uppbyggnaden är i dag stort sett klar. AFU har under året fortsatt insamlandet av äldre UFO-material och samlingar. Bland annat har man mottagit flera stora donationer från bland andra Jan Aldrich i USA och Torgny Ridderberg i Karlstad.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit mycket intensivt med flera stora projekt där den internationella konferensen i Göteborg och cd-romprojektet har varit de mest tidskrävande. Omläggningen av fältundersökarutbildningen och starten av lokala Sydostträffar i Småland/Blekinge är positiva exempel på hur UFO-Sverige lyckats höja kvaliteten på UFO-arbetet. Framtiden för UFO-Sverige är fortsatt ljus. Organisationen har blivit en naturlig instans att vända sig till för media och intresserade i UFO-frågan. Vår profilering på seriöst UFO-arbete har också gjort att gränsen mellan UFO-Sverige och religiöst inriktade UFO-troende har blivit allt tydligare. I flera sammanhang nämns nu UFO-Sverige som en seriös och kritiskt granskande organisation utan att vi själva behöver påpeka detta. I takt med att UFO-fenomenet allt oftare kommer att användas av populär-kulturen, i filmer och TV-serier, samt av new ageinriktade sekter, är det av utomordentligt stor vikt att UFO-Sverige också fortsättningsvis vågar stå för en kunskapsbaserad och vetenskapsinriktad linje. Att med en sådan inriktning försöka bli en bred folkrörelse kan förefalla mycket svårt svårt men bör ändå vara målet. Det är dock viktigt att inte kompromissa med vår egen övertygelse för att försöka nå kortsiktiga populistiska vinster. Att våga stå för obekväma åsikter samt att aktivt verka för en seriös ufologi måste också fortsättningsvis vara UFO-Sveriges linje. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Stockholm den 24 april 1997


Creeper