Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 1995 Verksamhetsberättelse 1995

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 1995/96

Styrelse 1995/96

Clas Svahn, Ordförande
Anders Persson, Vice ordförande
Birgitta Jonsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Tobias Lindgren, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Andreas Ohlsson, Ledamot/vice sekreterare
Mikael Sjöberg, Ledamot
Maria Bodlund, Suppleant
Irre Bredin, Suppleant
Jörgen Granlie, Suppleant
Conny Ljung, Suppleant
Steve Sandström, Suppleant
Ronny Thornvall, Suppleant
Roland Östlund, Suppleant

Revisorer

C Göran Norlén
Ivar Karlsson

Revisorssuppleant

Anita Andersson

RIKSSTÄMMA

1995 års riksstämma hölls i Skellefteå den 27-28 maj och anordnades av UFO-Skellefteå i samarbete med UFO-Sverige. Stämmans interna del hölls den 27 maj med ett 30-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund, anordnades den 28 maj. Anföranden hölls av Clas Svahn, Håkan Ekstrand och Mats Nilsson från UFO-Sverige centralt, Håkan Blomqvist, AFU samt Steve Sandström, UFO-Skellefteå.

PLANERINGSKONFERENSER

En planeringskonferens hölls under det gångna verksamhetsåret. Den anordnades i Norrköping den 11 november 1995 och behandlade marknadsföringen av UFO-Aktuellt, nya rutiner vid start av lokala grupper, nästa års riksstämma i Ängelholm med mera.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits, samtliga i Enköping (17 juni, 26 augusti, 7 oktober, 9 december 1995, 3 februari, 10 mars samt 15 april 1996).

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har ytterligare utvecklats under verksamhetsåret, mycket tack vare Internet (se nedan).
Eileen Fletcher i Sheffield har under 1995/96 publicerat ett häfte med artiklar ur UFO-Aktuellt översatta till engelska.
En tät kontakt med UFO-Norge och danska SUFOI har hållits liksom med flera enskilda finska ufologer. Efter ett initiativ från UFO-Sverige inleddes också ett utbyte av tidskrifter mellan styrelsemedlemmarna i Sverige, Norge och Danmark. Kontakterna med öst har fortsatt genom Stefan Roslund (f d Sovjet) och Imre Horvath (övriga f d östblocket).
Övriga utomnordiska kontakter och korrespondens med CUFOS och MUFON har skötts genom UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn och Arkivet för UFO-forskning.

INTERNET

Genom uppbyggandet av en hemsida på World Wide Web (klar feb 1996) har ett stort antal nya och värdefulla kontakter knutits med ufologer och grupper över en stor del av jorden. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version. För sidan ansvarar Mikael Sjöberg.
UFO-Sverige skapade också ett internt UFO-möte i en BBS-bas där protokoll och andra interna handlingar ska kunna anslås med insyn endast för styrelsemedlemmar.

UNGDOMSSEKTION

Under verksamhetsåret har ungdomssektionen under Andreas Ohlsson, Jarfälla och Mikael Sjöberg, Uppsala, ansvarat for de ungdomar som kontaktat organisationen och försökt aktivera dessa i UFO-Sveriges arbete.

LOKALGRUPPER/FÖRENINGAR

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 26 anslutna lokalgrupper (1995: 23 st, 1994: 20 och 1990: 13). Våren 1996 bytte UFO-Ängelholm namn till Nordvästra Skånes UFO-förening och Västra Sveriges UFO-förening ändrade namn till UFO-Väst. Nya grupper under året blev UFO-Västbo i Smålandsstenar, Norrköpings UFO-förening och UFO-Strängnäs-Acribeia.
Mats Nilsson har haft ett särskilt ansvar för kontakterna med lokalgrupperna. Han har också under året hunnit besöka flera av dem och deltog bland annat i UFO-Västbos upptaktsmöte samt UFO-Gotlands årsmöte.
Christer Krusestam i Sävsjö har ansvarat för uppbyggandet av lokala grupper i Småland. Under året har Steve Sandström, UFO-Skellefteå ansvarat för uppbyggnad och nystart av grupper i norra Sverige.
Flera lokalgrupper har även detta år gett ut egna medlemstidningar.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Irre Bredin i Kolbäck. Under en del av året har Bredin skött rapportcentralen som ett ALU-arbete. UFO-Sverige köpte tillsammans med Bredin in en Friggebod som ställdes upp i anslutning till hennes bostad och varifrån rapportcentralen administreras. Mikael Sjöberg ansvarade under året för organisationens officiella informationslinje UFO-Infolinjen. Tidningen Rapport-Nytt har getts ut av Jörgen och Gert Sandström i UFO-Skellefteå (31 nummer sedan starten 1991 varav 6 under 95/96).
Under året har sammanlagt 114 fältundersökare/kontaktpersoner (122/1995, 112/1994 och 98/1993) varit knutna till rapportcentralen. Tre bedömningsgrupper (5+5+5 personer), har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts.
339 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 1995 (468/1994). 42 av dessa inträffade i dagsljus medan 280 ägde rum under dygnets mörka del. Dessutom inkom nio kontaktfall samt tre händelser av forteana karaktär.
Antalet rapporter om cirkelfenomen minskade under 1995. Cirklar upptäcktes på 5 platser (8/1995) under sommaren.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 1995. Varje nummer trycktes i 2.200-3.000 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.717 vid slutet av prenumerationsåret vilket är en ökning med 200 prenumeranter gentemot 1994. Tidskriftens minsta antal sidor ökades till 40. Under äret fortsatte tidskriften distribueras genom PressCenter. Totalt såldes cirka 300 exemplar/nr i form av lösnummer. Antalet efterbeställningar av äldre nummer var mycket stort. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
Genom ett samarbete med distributionsföretaget SM-Distribution kom UFO-Aktuellt att börja säljas i 500 kiosker och affärer från och med nummer 2/96. Detta nummer trycktes också i 10.000 exemplar i samband med riksstämman i Ängelholm och var helt annonsfinansierat.
Redaktör för UFO-Aktuellt har liksom tidigare varit Håkan Ekstrand.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats eller deltagit i en rad TV- och radioprogram samt i ett otal tidningsintervjuer. Förskjutningen av mediabevakningen från etermedia till tryckta media fortsatte under året. Sarskilt kan nämnas en större, seriös artikel om organisationen i Svenska Dagbladet hösten 1995. Lokal-TV har vid flera tillfällen uppmärksammat UFO-Sveriges lokalgrupper och varit behjälpliga vid startandet av nya.
Boken "Mötet i glantan" (av Clas Svahn och Gösta Carlsson) har fått fortsatt stor uppmärksamhet i media med en rad positiva recensioner och även gett en bra inkomst till UFO-Sverige. Boken gick med vinst redan efter ett halvårs försäljning.
Under sommaren 1995 gjordes ett utskick till 150 dagstidningar för att uppmärksamma UFO-Sveriges 25-årsjubileum. Ett 20-tal publicerade den medskickade artikeln och flera gjorde egna uppföljningar och lokala intervjuer. Flera lokalgrupper har under året använt den av AFU framtagna skärmutställningen samt tagit fram egna utställningar. Utställningar har visats i bland annat Årjäng, Ängelholm, Stockholm och Uppsala.
Jörgen Granlie, Inga-Lill Wallin, Clas Svahn, Roland Östlund, Håkan Ekstrand, Mats Nilsson, Håkan Blomqvist, Steve Sandström, Henry Svensson, Mikael Sjöberg, Gudrun Andersson, Christer Krusestam, Andreas Ohlsson, Anders Persson, Thomas Niby, Håkan Fenander och flera andra medlemmar har under verksamhetsåret hållit ett 80-tal offentliga föredrag över hela landet.
Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera förfrågningar i veckan har inkommit till rapportcentralen. Utskicken har administrerats av Jörgen Granlie och Irre Bredin och under våren 1996 av Håkan Nordh, ALU-anställd for ändamålet.
Helgen den 14-15 oktober 1995 deltog UFO-Sverige i ett gemensamt symposium i Stockholm tillsammans med Sällskapet for parapsykologisk forskning samt Nätverket för gränsöverskridande vetenskap. Vid symposiet höll Inga-Lill Wallin, Håkan Ekstrand, Jörgen Granlie och Clas Svahn föredrag.
Den 23-24 mars 1996 deltog UFO-Sverige genom Clas Svahn (föredrag och paneldebatter) och Håkan Blomqvist (föredrag) vid ett tvådagarsseminarium på Örebro slott kallat "Stjarnklart". Håkan Ekstrand och Andreas Ohlsson sålde tidningar och gjorde reklam for föreningen.

KURSER

Helgen 1-3 september 1995 hölls en välbesökt (45 personer) kurs for fältundersökare i Lersäter. Under helgen firades också UFO-Sveriges 25-årsjubileum med flera speciellt inbjudna gäster. Bland andra deltog de tidigare UFO-Sverigeordförandena Bevan Berthelsen och Christer Nordin.

FORSKNING

Under året har UFO-Sveriges undersökningsprojekt vid Martebomyren på Gotland fortsatt. Ansvarig för undersökningen och de förberedande projekten var som tidigare Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening. Undersökningen genomfördes under perioderna 23-30/9 1995 samt 30/3-5/4 1996. Inga-Lill Wallin har också under året publicerat ett häfte om sina undersökningar av ljusfenomenen vid myren. Också under detta verksamhetsår har flera ALU-projekt genomförts. För UFO-Sverige centralt har Håkan Nordh har handhaft utskick och viss kansliverksamhet, Dag Blomqvist har återundersökt äldre, intressanta UFO-rapporter och Irre Bredin har skött rapportcentralen. Arkivet för UFO-forskning och UFO-Sverige har under perioden sysselsatt ett tiotal personer i olika projekt vilket bland annat också resulterat i utskrifter av bandarkivet, en tidskriftsdatabas samt datorisering av ubåtsarkivet. En donation på 15.000 kronor från en givare som vill vara anonym samt ett bidrag från UFO-Sverige gjorde det också möjligt att inköpa en kraftfull dator till arkivet.
AFU har under året fortsatt insamlandet av äldre UFO-material och samlingar. Bland annat har man mottagit flera stora donationer från bland andra Brage Janssons dödsbo, Lars Andersson i Borlänge och Loren E. Gross i Kalifornien.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret kännetecknas av inledningen på flera stora projekt som alla kommer att ge utdelning under 1996/97; hemsida på Internet, CD-ROM-skiva, 071-linje (UFO-Linjen), ökad distribution av UFO-Aktuellt, samt en internationell UFO-konferens i Göteborg. Satsningen på Internet kommer att få stor betydelse för UFO-Sveriges anseende och ambitionen är att göra hemsidan till en internationell och nationell mötesplats för UFO-intresserade där det ska finnas aktuell och tillförlitlig information att tillgå. Från hemsidan ska det också gå att komma i kontakt med de lokala grupperna.
På informationssidan mårks också startandet av en 071-linje för snabba och pålitliga nyheter om UFO i stort samt om organisationen och dess grupper. Linjen administreras av LWCG WorldWide AB/Medströms, och kommer att kunna ge inkomster som sedan kan användas till andra projekt inom UFO-Sverige. Priset per minut har medvetet hållits på en låg nivå för att alla som är intresserade också ska ha råd att ta del av informationen.
En större satsning på rapportcentralen har gjorts genom ett inköp av en Friggebod som utrustats med telefon och värme.
Vi kan också notera stora framgångar for UFO-Sverige såväl medlemsmässigt som massmedialt. Antalet lokalgrupper ökade även detta år liksom antalet prenumeranter på UFO-Aktuellt. Ekonomin förstärktes vilket möjliggjorde flera stora och för framtiden penningbesparande, investeringar. Sedan 1991 har omsättningen fördubblats vilket avspeglar en ökad aktivitet inom organisationen.
UFO-Sveriges rykte internationellt är mycket gott, mycket tack vare AFU Newsletter, som utges av Arkivet för UFO-forskning, samt genom enskilda medlemmars egna kontakter men också genom vår satsning på Internet.
Under det kommande verksamhetsåret bör UFO-Sverige satsa ytterligare resurser på att nå ungdomar genom ett breddat studiepaket, föredrag och en satsning på att få ut UFO-Aktuellt på skolbiblioteken. UFO-Aktuellts distribution till kiosker och butiker kommer att innebära ett ökat tryck på organisationen och en stegrad efterfrågan på vara tjänster. Den nya styrelsen bör ägna särskild energi åt att engagera fler aktiva och intresserade personer och ta tillvara den kunskap som redan finns. Fler lokalgrupper bör också startas.
Styrelsen bör också verka för att UFO-Sverige profileras i vetenskapliga och populärvetenskapliga kretsar för att på så sätt skapa nya kontaktnät samt sprida seriös information om ett ämne som i dessa kretsar ofta fått en pseudovetenskaplig stämpel. UFO-Sverige måste också fortsatta att verka för att avslöja bluffmakare och profitörer som utnyttjar människors sökande. UFO-Sverige får aldrig hänfalla åt att sätta inkomster före seriös information.
Framtiden för UFO-Sverige är ljus. Den expansiva period organisationen befinner sig i ser inte ut att mattas. Ger satsningen på en vidare distribution av UFO-Aktuellt resultat kommer de ekonomiska möjligheterna att öka med högre kvalitet som resultat.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 15 april 1996


Creeper