Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera dig Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2010

Styrelse 2010

Clas Svahn, Ordförande
Håkan Blomqvist, Vice ordförande
Gunnar Karlsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Redaktör UFO-Raden
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot
Irre Bredin, Ledamot/Ansvarig för Butiken
Rickard Andersson, Ledamot
Tobias Lindgren, Ledamot/Ansvarig för rapportcentralen
Stefan Isaksson, Ledamot
Anders Persson, Ledamot
Linda Friman, Ledamot

Birgitta Andersson, Ersättare
Amanda Fredriksson, Ersättare
Tage Bång, Ersättare
Jörgen Granlie, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2010 års riksstämma hölls på Jenny Nyströmskolan i Kalmar den 22 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls inför 15 deltagare från 9 lokalgrupper med Tage Bång som mötesordförande. Den för allmänheten öppna delen med föredrag och frågestund genomfördes lockade omkring 80 personer, de flesta besökte också utställningen som visades i samma lokaler. Anföranden hölls av Clas Svahn och Håkan Blomqvist.

PLANERINGSKONFERENSER

En planeringskonferens hölls på Hotell Knaust i Sundsvall den 23 oktober 2010. Under konferensen diskuterades rapportarbetet och ett förslag till nya stadgar.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten hållits: Ängelholm 16 januari, Enköping 10 april, Kalmar 22 maj (konstituerande), Enköping 28 augusti och Sundsvall 23 oktober.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att vara många under verksamhetsåret, främst genom olika epostlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), Jim Granlund (epostkontakter med grupper runt om i världen) och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt.
Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network.
Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna upphörde under året sedan danska SUFOI beslutat upphöra med utgivningen och UFO-Aktuellt och norska UFO slagit samman tidningarna.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark) och UFO (Norge) under året.
Två resor till Storbritannien genomfördes. Den 29 april till 8 maj besökte Clas Svahn och Håkan Ekstrand enskilda ufologer samt representanter för Bufora, British Flying Saucer Bureau, Contact International och Flying Saucer Review. Den 18 till 25 november besökte Clas Svahn och Anders Persson enskilda ufologer samt flera representanter för Bufora och Contact International. Omkring 8.000 böcker i form av en donation hämtades hem från Hilary Evans hus i södra London.
Den 23 januari deltog Clas Svahn och Håkan Ekstrand vid UFO-Norges riksstämma i Oslo. Den 15 december intervjuades Clas Svahn av Henrik Palmgren för Red Ice Radio

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 4.500 unika besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. Under året byttes den franska sammanfattningen ut. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". Under hösten inleddes en flyttning av ufo.se och afu.se från FS data till en server i Solna, inköpt genom en donation. Servern kommer att tas i fullt bruk under 2011.v Under året har Anders Liljegren fortsatt att uppdatera AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.
UFO-Sveriges medlemmar har svarat på frågor samt försvarat organisationen på ett flertal new age-sajter under året.
Clas Svahn har fortsatt blogga på DN.se under rubriken ”Märkligheter” vid sidan av sin dagliga blogg på ufo.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 19 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper. Malmö Interplanetariska Sällskap ansökte om och fick medlemskap under året. (2009: 18, 2008: 18, 2007: 18, 2006: 21, 2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13).
Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fortsatt att vara låg under året, med några få undantag. Distriktsverksamheten har under året börjat avvecklas till förmån för en organisation uppbyggd på lokalgrupper, undersökningsgrupper och lokala representanter.

STUGAN I ENKÖPING

Under året meddelade Enköpings kommun att UFO-Sverige och Enköping-Sala UFO-förening kommer att sägas upp från stugan. Den 7 augusti deltog ett stort antal styrelsemedlemmar i en flytt av hela tidningslagret till AFU i Norrköping. Under början av 2011 måste resten av verksamheten i stugan avvecklas.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral omstrukturerades under året med Tobias Lindgren i Mantorp som ansvarig för rapportarbetet och fyra undersökningsansvariga under honom: Joakim Eriksson, Tage Bång, Kaj Hahne och Anders Berglund. Under året har ett 60-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har återbildats och kommer att börja fungera igen under 2011.
187 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2010. (259/2009, 295/2008, 268/2007, 271/2006, 272/2005, 329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2010. Från och med nummer 1/10 slogs tidskriften samman med norska UFO till en 64-sidig tidskrift där varje del behöll sitt ursprungsspråk. Varje nummer trycktes i 1.600 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.050 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen.
En mindre del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund och Göran Norlén.
Tidningen har tryckts av Printall AS, Tallinn.
Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad intervjuer i media. Här kan särskilt nämnas: P4 Extra (11/1), Aftonbladet.se (22/1), Nyhetsmorgon, TV4 (26/1), Skaraborgs Allehanda (26/1), Allt om Stockholm (26/1), Bollnäs Närradio (27/1), Mariestads-Tidningen (27/1), Expressen (4/2), Allas Veckotidning (11/2), Radio Stockholm (24/2), Bohusläningen (5/3), Bergens Tidende (8/3), Norrbottens-Kuriren (11/3), Land (1/4), Resumé (15/4), Godmorgon, SVT (20/4), Nyhetsmorgon, TV4 (27/4), Nyheterna, TV4 (27/4), Wizz Inflight Magazine (April/May), Livet & Döden, P1 (13/5), Nyhetsmorgon, TV4 (2/8), Rockklassiker (3/8), Aftonbladet.se (24/8), Hela Hälsingland.se (16/9), P4 Extra (24/8), Nyhetsmorgon TV4 (27/9), P4 Extra (30/9), Mitt i Järfälla (12/10), P4 Extra (5/10), TV Örebro (2/11), Hotellrevyn (19/11), Radio Värmland (1/12), Länstidningen Värmlandsbygden (2/12), Wollter i P4 (4/12), Aftonbladet söndag (5/12), Aftonbladet TV (8/12), Red Ice Radio (15/12).
Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit ett trettiotal föredrag runt om i landet. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Under året har filmarna Michael Cavanagh och Kerstin Übelacker inlett ett dokumentärfilmprojekt om UFO-Sverige.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Håkan Blomqvist gav under året ut ”En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970–2010” (UFO-Sveriges förlag). Clas Svahn kom under året ut med boken ”Bilder av det okända”.

KURSER

Helgen 24–25 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Hållsta Konferens utanför Eskilstuna. 50 personer deltog.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året inkom flera donationer, främst den från Hilary Evans i London som bestod av närmare 8.000 böcker och en stor mängd tidskrifter och annat material. Donationen hämtades hem av Clas Svahn och Anders Persson i november. Också brittiska Bufora stod för en stor donation genom att skänka sitt rapportarkiv och bandsamling liksom Contact International, British Flying Saucer Bureau, Flying Saucer Review och en rad enskilda brittiska ufologer. I april mottogs en omfattande samling från Martin Schönherr i Innsbruck.
Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv. Ytterligare en lokal har fått hyras för att härbärgera samlingarna samt en lokal för UFO-Sveriges tidningslager.
Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också fem personer hänvisad dit av Arbetsförmedlingen genom Fas3-verksamhet.
Anders Liljegren har också under 2010 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format. Inget nummer av AFU Newsletter gavs ut under året.

FORSKNING

Under året har Sven-Olov Svensson, AFU, fortsatt sitt stora kartläggningsarbete av närkontaktfall över hela världen. Fokus ligger på de fall där någon form av budskap har överbringats. Clas Svahn har fortsatt att sammanställa en bibliografi över svensk facklitteratur där ufo eller flygande tefat tas upp. Vid årsskiftet bestod den av 444 poster.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 2010 ett år med mindre utgifter och ökade inkomster och ekonomin är fortsatt stabil och kontrollen över utgifterna god. Sedan Mats Nilsson och Gunnar Karlsson gått i pension har tryckningen av Rapport-Nytt/UFO-Raden flyttats till Affärstryckeriet i Västerås och blivit en kostnad i budgeten.
Under perioden har Gunnar Karlsson (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt med stor exponering i massmedierna. Positivt har också varit att nya personer har kommit in i verksamheten, något den nya styrelsen måste fortsätta att arbete för. Bland annat bör en person som kan ta hand om nya intresserade och nya fältundersökare finnas.
Fler lokala representanter bör knytas till organisationen. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket.
En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan.
En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten bör genomföras och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning. Rapportdatabasen måste utvecklas och antalet aktiva undersökare ökas.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för medier och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt.
Den nya styrelsen måste också ta fram en ny och modernare hemsida samt öka intresset för vårt forum.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Järfälla den 14 april 2011


Creeper