Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2008

Styrelse 2008

Clas Svahn, Ordförande
Anders Persson, Vice ordförande
Gunnar Karlsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Lokalgruppsansvarig
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot/Toastmaster
Irre Bredin, Ledamot/Ansvarig för Butiken
Rickard Andersson, Ersättare
Tobias Lindgren, Ersättare
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Linda Friman, Ledamot

Birgitta Andersson, Ersättare
Håkan Blomqvist, Ersättare
Tage Bång, Ersättare
Jörgen Granlie, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2008 års riksstämma hölls på Militärhemmet i Karlskrona den 17 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls inför 13 deltagare med Anders Persson som mötesordförande. Den för allmänheten öppna delen med föredrag och frågestund genomfördes lockade närmare 80 personer, många besökte också utställningen i samma lokaler. Anföranden hölls av Clas Svahn, Anders Persson och Håkan Blomqvist. Intresset från lokala media var bra med flera artiklar och radioinslag.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Ängelholm den 16 februari 2008 och behandlade rapportdatabasen och rapportarbetet, den andra hölls i Sjöfallet utanför Töreboda den 18 april 2009. Där diskuterades bland annat en förändring av rapportarbetet för att få det effektivare.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsemöten hållits: Ängelholm 16 februari, Enköping 20 april, Karlskrona 17 maj (konstituerande) och Mantorp 27 september.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att vara många under verksamhetsåret, främst genom olika epostlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt.
Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network.
Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har fortsatt liksom med flera andra internationella tidskrifter.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark) och UFO (Norge) under året. Clas Svahn och Håkan Ekstrand besökte Storbritannien och Danmark den 15–20 november. Under besöket hämtades flera stora donationer hem till AFU. Bland annat besöktes Hilary Evans, John Rimmer, Lionel Beer, Janet och Colin Bord, Peter Brookesmith och Edwin Joyce samt Toke Haunstrup i Danmark.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 4.500 unika besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt".
Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 18 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2007: 18, 2006: 21, 2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13).
Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har inte fungerat under året, med några få undantag. Systemet med distrikt kommer därför att ses över under 2009.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Tobias Lindgren i Mantorp tillsammans med UFO-Mitt (Leif Persson och Joakim Eriksson). Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har varit vilande.
295 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2008. (268/2007, 271/2006, 272/2005, 329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2008. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen.
En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén, Andreas Ohlsson och Agneta Halldén.
Tidningen har även i år tryckts av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm.
Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 210 exemplar.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad intervjuer i media. Här kan särskilt nämnas: Radio Shore (13/2), Finnveden (19/2), P4 Extra (20/2). TV4 Nyhetsmorgon (15/5), Bleking Läns Tidning (17/5), Radio Blekinge (17/5), Sydöstran (19/5), SVT Kulturnyheterna (20/5), Commersen (28/5), Mariestads-Tidningen (30/5), Vetenskapsradion (10/6), Vinyl 107 (12/6), Aftonbladet.se (12/6), Aftonbladet.se (13/6), Radio Kristianstad (31/7), Vinyl 107 (22/8), P4 Extra (16/9), Radio Halland (25/9)Radio Södermanland (28/10), Fokus (7/11), Svenska Dagbladet (23/11), Radio Värmland (21/11), Julstämning (dec).
Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit ett trettiotal föredrag runt om i landet. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera av dem i form av teveprogram.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Clas Svahn kom under året ut med böckerna ”Stora boken om naturfenomen” och ”Berättelser om det okända”.
Håkan Blomqvist fortsatte arbetet på en kommande bok om ett svenskt närkontaktsfall med planerad utgivning 2009.

KURSER

Helgen 1–2 november hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Barken Konferens utanför Smedjebacken. 29 personer deltog. Joakim von Braun som arbetat med underrättelsebearbetning deltog som extern föredragshållare.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU avslutat den flytt som pågått under de senaste åren. Antalet besökare på hemsidan (www.afu.se), som minskat något per vecka från 800 (2006) till 750 (2007), gick åter upp under 2008 till 850. Under hösten gavs ett nummer av AFU Newsletter (#52) ut, det första sedan 2006.
Under året inkom flera stora donationer, främst från Janet och Colin Bord, Hilary Evans, Ole Jonny Brænne och Sven Andersson men också från Sven Magnussons dödsbo och Barbro Magnussons dödsbo samt från Alf Brage, Karl-Arne Blom, Mikhail Gershtein, Ole Henningsen, Kalevi Mikkonen, Clas Svahn, Acke Svensson, Carl-Anton Mattsson, Bill Jones, Bevan Berthelsen och Barry Greenwood. Under hösten placerade danska SUFOI återstoden av sitt rapportarkiv på AFU. Under året slutfördes också ett köp av Bill Caulfields stora samling ufomaterial från USA som anlände till AFU under hösten. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv.
Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också omkring tio personer hänvisad dit av Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan.
Anders Liljegren har också under 2008 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Under året har Sven-Olov Svensson, AFU, fortsatt sitt stora kartläggningsarbete av närkontaktfall över hela världen. Fokus ligger på de fall där någon form av budskap har överbringats. Clas Svahn har fortsatt att sammanställa en bibliografi över svensk facklitteratur där ufo eller flygande tefat tas upp. En utvärdering av det insamlade materialet under Mienprojektet 1–7 juli 2007 har påbörjats.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 2008 ett mycket bra år. Ekonomin är fortsatt stabil och kontrollen över utgifterna god. Genom fortsatt sponsring från Gunnar Karlssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad.
Under perioden har Gunnar Karlsson (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt, inte minst ekonomiskt. Samtidigt kvarstår de problem som UFO-Sverige länge brottats med och det finns anledning att ta upp dem också i detta slutord. För verksamheten i stort är det av stor vikt att försöka få in flera drivande personer. Bland annat någon som kan ansvara för kontakterna med de distriktsansvariga samt ta hand om nya intresserade och nya fältundersökare. Dessa frågor måste lösas under året. Den bedömningsgrupp som legat vilande under året måste också åter komma igång med verksamheten.
Fler resurspersoner bör knytas till organisationen. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket.
Eftersom frågan om att få in aktiva personer är en som släpat efter upprepas förra årets skrivning också i detta års slutord: En förbättrad kommunikation med lokal- och undersökningsgrupperna är viktigt. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas.
En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan.
En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten bör genomföras och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning.
Rapportcentralens arbete har förbättrats under de senaste åren men också här måste mer göras för att höja kvaliteten på undersökningsarbetet. Rapportdatabasen måste utvecklas och antalet aktiva undersökare ökas.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Töreboda den 18 april 2009


Creeper