Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2007

Styrelse 2007

Clas Svahn, Ordförande
Anders Persson, Vice ordförande
Gunnar Karlsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Lokalgruppsansvarig
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot/Toastmaster
Irre Bredin, Ledamot/Ansvarig för Butiken
Rickard Andersson, Ersättare
Tobias Lindgren, Ersättare
Jörgen Granlie, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot

Barbro Magnusson, Ersättare
Tage Bång, Ersättare
Mikael Czajka, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare/Distriktsansvarig
Steve Sandström, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2007 års riksstämma hölls på Almedalsbiblioteket i Visby den 12 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls inför omkring femton deltagare i Tingstäde med Clas Svahn som mötesordförande. Den för allmänheten öppna delen med föredrag och frågestund genomfördes lockade närmare hundra personer. Anföranden hölls av Clas Svahn och Inga-Lill Wallin. Intresset från lokala media var bra med flera artiklar. På kvällen den 11 maj hölls en information vid Knutstorp dit närmare hundra personer sökte sig för att diskutera det så kallade Marteboljuset med UFO-Sveriges medlemmar. Också detta uppmärksammades i pressen.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Skälby, Järfälla den 27 oktober 2007. Där diskuterades rapportdatabasen och förändringar av den. Den andra planeringskonferensen hölls i Ängelholm den 16 februari 2008. Konferensen tog upp Blekingedistriktet och rapportcentralens arbete.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten hållits: Ängelholm 27 januari, Enköping 10 mars, Tingstäde 12 maj (konstituerande), Mantorp 1 september, Skälby 27 oktober. Styrelsen har under året minskats från 15 till 13 ledamöter.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att vara många under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Stefan Isaksson har recenserat ett stort antal engelskspråkig ufolitteratur och hans recensioner har publicerats i såväl UFO-Aktuellt (på svenska) som i AFU Newsletter (på engelska) men också i norska ”UFO”. Genom denna verksamhet har Isaksson byggt upp ett kontaktnät bland förlag som publicerar ufolitteratur. Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har fortsatt.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark) och UFO (Norge) under året.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 5.300 unika besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". Under 2007 flyttades webbplatsen till en egen server på FS-data vilket gav större utrymme. Under året fortsatte arbetet med att bygga vidare på den nätbaserade rapportdatabasen mot version 2. Databasen hanterar nu alla inkommande rapporter och det är också där som fältundersökaren för in sina anteckningar under utredningsarbetet. På sikt planeras sajten att förändras till en portal. Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 18 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2006: 21, 2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13). Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har inte fungerat under året, med några få undantag. Systemet med distrikt kommer därför att ses över under 2008.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Tobias Lindgren och Rickard Andersson i Mantorp tillsammans med UFO-Mitt (Leif Persson och Joakim Eriksson). Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har varit vilande. 268 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2007. (271/2006, 272/2005, 329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet. Den 3/5 besökte Clas Svahn FOI för att lära institutets ufoansvariga att lägga in rapporter i databasen.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2007. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén, Andreas Ohlsson och Agneta Halldén. Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor. Tidningen har även i år tryckts av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar vilket är en liten minskning mot året innan.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad intervjuer i media. Här kan särskilt nämnas: P3 (20/2), Vetenskapsradion (30/4, 7/5, 14/5 och 21/5). Radio Four (8/5), Radio Gotland (11/5), Radio Kristianstad (7/6), Radio Blekinge (27/6) och Radio Kronoberg (28/6). Ett mycket stort antal intervjuer gjordes också i riks- och lokalmedier under Mienprojektet den 1–7 juli. Teve, radio och tidningar följde projektet med många mycket bra inslag som följd. Bland de större artiklar som publicerats i tidningarna vid sidan av Mien-projektet kan nämnas Nya Wermlands-Tidningen (1/9), Aluma (11/07), TUI Fly Nordic magazine (vintern 2007/2008), samt flera artiklar i samband med riksstämman i Visby. UFO-Sverige bidrog också med en hel del material och uttalanden i Expressens sommarbilaga om svenska mysterier. Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag runt om i landet, bland annat inför Vetenskap och Folkbildning på KTH i Stockholm (7/2), Göteborgs universitet (9/2), Skälbyskolan (20/2), Engsö Slott (23/8), Round Table, Stockholm (6/9), Vuollerim (18/9), Round Table, Stockholm (11/10) samt Stockholms UFO-förening (12/12) Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Den 18 december chattade UFO-Sveriges ordförande med läsarna på DN.se och fick under någon timma in ett åttiotal frågor.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Clas Svahn kom under året ut med boken ”Sekter och hemliga sällskap” där han också berörde en del sekter med ufoanknytning, bland annat raëlianerna. Hans bok ”Det okända” kom också ut i en ny, också den inbunden, upplaga. Håkan Blomqvist fortsatte arbetet på en kommande bok om ett svenskt närkontaktsfall med planerad utgivning 2007.

KURSER

Helgen 1–2 december hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Barken Konferens utanför Smedjebacken. 27 personer deltog. Christer Lokind och Gunno Gunnvall, som tidigare arbetat på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten deltog med var sina föredrag.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU:s verksamhet fokuseras helt på den omfattande flytt av hela arkivet som kommer att ge AFU nyrenoverade och större lokaler. Hela flytten beräknas vara klar hösten 2008. På grund av detta har aktiviteten på hemsidan (www.afu.se) minskat något vilket också märkts i en marginell nedgång av antalet besökare per vecka från 800 (2006) till 750 (2007). Arbetet med flytten har också medfört att inget nummer av AFU Newsletter gavs ut under året. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv. Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också personal hänvisad dit av Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Anders Liljegren har också under 2007 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Sommarens stora undersökningsprojekt i södra Småland, västra Blekinge och nordöstra Skåne blev en mycket stor framgång. Totalt deltog 15 personer under perioden 1–7 juli i ett stort intervjuprojekt där omkring 300 personer tillfrågades. Liksom vid tidigare undersökningar visade det sig att ungefär en av tio hade gjort en ufoobservation. Tack vare artiklar och inslag i medier veckan före undersökningen startade var de flesta som kontaktades medvetna om vilka UFO-Sverige var och hur vi arbetar. Ett mycket stort antal inslag och artiklar gjordes sedan under själva projektveckan liksom ett telefonväkteri i Radio Kristianstad, webb-tv från Tidningarnas Telegrambyrå samt direktinturvjuer per telefon i P1 Morgon och TV4. Radio Kronoberg sände under flera timmar direkt från Urshult där ett dörrknackning ägde rum. Under året har Sven-Olov Svensson fortsatt sitt stora kartläggningsarbete av närkontaktfall över hela världen. Fokus ligger på de fall där någon form av budskap har överbringats. Clas Svahn har fortsatt att sammanställa en bibliografi över svensk facklitteratur där ufo eller flygande tefat tas upp.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2007 ett något svagare år än 2006 där kostnaderna kring Mien-projektet bidrog. Ekonomin är dock fortsatt stabil och kontrollen över utgifterna god. Genom fortsatt sponsring från Gunnar Karlssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under perioden har Gunnar Karlsson (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. För verksamheten i stort är det av stor vikt att försöka få in flera drivande personer. Bland annat någon som kan ansvara för kontakterna med de distriktsansvariga samt ta hand om nya intresserade och nya fältundersökare. Den bedömningsgrupp som legat vilande under året måste åter komma igång med verksamheten. Fler resurspersoner bör också knytas till distrikten liksom starka distriktsansvariga. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket. Eftersom frågan om att få in aktiva personer är en som släpat efter upprepas förra årets skrivning också i detta års slutord: En förbättrad kommunikation med lokal- och undersökningsgrupperna är viktigt liksom en satsning på att bättre ta hand om nya intresserade. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras. En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan. En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten är av stor vikt och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning. Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Skälby den 25 april 2008


Creeper