Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2005

Styrelse 2005

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Irre Bredin, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Lokalgruppsansvarig
Anders Persson, Vice sekreterare/Videoansvarig
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot/Toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/Ansvarig för enskilda medlemmar
Gunnar Karlsson, Ledamot/fotoansvarig
Mikael Czajka, Ledamot
Jörgen Granlie, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot

Kersti Lindblad, Ersättare
Tobias Lindgren, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare/Distriktsansvarig
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare
Malin Wiklander, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2005 års riksstämma hölls på Quality Hotel i Luleå den 28–29 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse i samarbete med Steve Sandström. Stämmans interna del hölls på Norrbottens-Kurirens lokaler den 29 maj med Clas Svahn som mötesordförande inför ett fåtal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 250. Ett Ufo-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen, videofilmer och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av Clas Svahn och Andreas Ohlsson. Intresset från lokala media var stort med flera artiklar i Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen samt flera inslag i såväl lokalteve som lokalradio.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Järfälla den 13 mars. Där diskuterades bland annat rapportcentralens arbete och rutiner, rapportdatabasen, hur föreningen tar hand om nya intresserade och distriktansvaret. Den andra planeringskonferensen hölls i Bräkne-Hoby den 19 november. Konferensen tog upp lokala frågor samt distriktsarbetet.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har åtta protokollförda styrelsemöten samt ett extra årsmöte hållits: Ängelholm 22 januari, Skälby 13 mars, Enköping 10 april, Enköping 15 maj, Luleå 29 maj (konstituerande), Stimmerbo 28 augusti, Enköping 2 oktober, Bräkne-Hoby 19 november samt ett extra årsmöte för val av ny kassör efter avgående Irre Bredin i Enköping den 12 december. Till ny kassör valdes Gunnar Karlsson.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har ökat ytterligare under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt. Per-Åke Ejemark, Förslöv, utsågs under året till ansvarig för vissa internationella kontakter via epost. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Stefan Isaksson har recenserat ett stort antal engelskspråkig ufolitteratur och hans recensioner har publicerats i såväl UFO-Aktuellt (på svenska) som i AFU Newsletter (på engelska) men också i norska ”UFO”. Genom denna verksamhet har Isaksson byggt upp ett kontaktnät bland förlag som publicerar ufolitteratur. Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har återupptagits efter en tids nedskärningar på grund av ekonomisk återhållsamhet från UFO-Norges och Sufois sida. Den 3–6 november besökte Clas Svahn Schweiz (på ett Bonniersstipendium) för att intervjua författaren Erich von Däniken och Apolloastronauten Edgar Mitchell. Båda intervjuerna resulterade i två längre artiklar i UFO-Aktuellt. Den 2 oktober mötte Clas Svahn Sueaki Sato och Ichiro Tanaka i Stockholm för att diskutera en eventuell utgivning av boken ”Mötet i gläntan” på japanska. Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark), UFO (Norge), polska Nieznany Swiat och International UFO Reporter.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 12.000 besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Anders Persson och Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". Under året har också Tonny Sellén, Stockholm, hjälpt till med notisskrivandet. Det avtal som slöts med Magenta News i november 2004 om att under ett år till ufo.se leverera utländska och svenska länkar med nyhetsmaterial sades upp av kostnadsskäl. Arbetet på att bygga upp en internetbaserad rapportdatabas fortsatte också under året. Basen bygger på ScanCat och beräknas vara färdig under våren 2006. Arbetet utförs i huvudsak av en extern medarbetare under ledning av Clas Svahn och Mikael Sjöberg. En ny butik som också klarar kreditkortsbetalningar lanserades våren 2005. Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 21 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13). Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fungerat med olika kvalitet under året. Under året fick distrikt 1 (Norrbotten) en ny distriktsansvarig i form av Tiia Grenman, Luleå, medan distrikt 16 (Blekinge) ännu saknar en ansvarig.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av UFO-Mitt (Leif Persson och Joakim Eriksson). Pelle Persson har skött löpande information om fall genom epostutskick. Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har varit vilande. 272 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2005. (329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2005. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under året fortsatte försäljningen av UFO-Aktuellt genom butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm samt på new age-bokhandeln Vattumannen. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor. Tidningen har även i år tryckts av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvarig för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit UFO-Mitt. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 240 exemplar vilket är en ökning på 80 exemplar mot året innan.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskilt nämnas: P1 Morgon (12/1), Nyhetsmorgon, TV4 (18/1), Radio Skaraborg (23/1), Radio Varan (30/1), Vinyl 107 (1/2), Nattliv, P3/P4 (9/3), TV4-100 (17/5), Radio Norrbotten (26/5), TV4 Norrbotten, (27/5), ”Elin Ek i P3” (6/7), Radio Dalarna (13/10), Vinyl 105 (26/10), Mix Megapol (26/10), Radio Örebro, (31/10), Radio Örebro (1/11), Radio Kronoberg (7/11). Den 31 mars deltog Clas Svahn som expert i ett direktchatt på Passagen där läsarna fick ställa frågor om ufo. Clas Svahn har under året svarat på DN-läsarnas frågor om okända fenomenet under vinjetten "Märkligheter" i såväl tidningen som på Dagens Nyheters hemsida. Den 9 augusti startade Clas Svahn en blogg på UFO-Sveriges hemsida. Flera större artiklar om UFO-Sverige har publicerats i dags- och specialpress under året. UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Luleå 28–29 maj. Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag runt om i landet, bland annat på KTH i Stockholm, Stadsbiblioteket i Örebro och på ungdomscaféet Café Caoz i Borlänge. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Bland annat publicerade två elever på Journalisthögskolan i Göteborg en tjugo sidor tjock tidning med ufoartiklar som bland annat byggde på intervjuer med medlemmar i UFO-Sverige. Den 12 mars sändes radiojournalisten Antonio de la Cruz timslånga dokumentär om UFO-Sverige i P1 under namnet ”UFO-jägarna”. De la Cruz hade följt UFO-Sverige under ett års tid och bland annat deltagit i Projekt Värmland. I april vann Clas Svahn en omröstning på aftonbladet.se (Lä0sarnas val) vilket fick till följd att han fick skriva en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 11 maj under rubriken ”Vår forskning är en del av Folkrörelsesverige”.

BÖCKER OCH HÄFTEN

UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till Ö" gjordes under året om till en nätbaserad uppslagsbok och publicerades på ufo.se. Sven-Olov Svenssons (AFU) omfattande projekt kring närkontakter byggdes på under året med planerad utgivning uppskjuten till hösten/vintern 2006.

KURSER

Helgen 26–28 augusti hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Barken Konferens utanför Smedjebacken. 36 personer deltog. Helena Löfgren, expert på sekter, deltog som särskild föredragshållare.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året. Den 15 december besökte Clas Svahn och Mikael Sjöberg Studiefrämjandets huvudkontor i Stockholm för att diskutera ett framtida samarbete.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU:s verksamhet fokuserats på internet, dels genom en fortsatt utbyggnad av hemsidan (www.afu.info) med flera nya avdelningar och beståndslistor och dels genom ett aktivt engagemang på auktionssajten eBay där böcker och tidskrifter har köpts in till samlingarna men också sålts i mån av överskottsmaterial. Ett ökande antal besökare från hela världen hittar till sajten och i genomsnitt besökte 600 personer per vecka sajten under 2005. Minskningen gentemot förra året förklaras av ett nytt statistikprogram hos FS-Data Under året kom också AFU Newsletter ut med två nummer (49 och 50). Innehållet har fortsatt att publiceras på hemsidan i pdf-format liksom i tryckt form. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv. Bland dem som har donerat material under 2005 märks framför allt Rod Dyke, Juan Manzanares, Sufoi, Ole Jonny Brænne, Jan Bertil Heilund, Sven Andersson, Clas Svahn, Ecce Nova Editions, Jean-Luc Rivera, Pia Andersson, Hilary Evans, Editions Aldane, Antonio González Piñeiro, Loren Gross, Edoardo Russo, Vicente-Juan Ballester Olmos, William Wise och Liza Marklund. I slutet av året inleddes ett större utbytessamarbete med ufologen Michail Gerstein i S:t Petersburg. Den 9 juni besökte Clas Svahn och Håkan Blomqvist Boris Jungkvist i hans hem i Högsby för att hämta hem en stor samling ufomaterial, främst böcker och rapportmaterial, som AFU köpt av Jungkvist. Under året slutfördes också förhandlingarna med Perry Petrakis och samlingen hämtades den 17 december. AFU:s del av köpet kommer att transporteras till Sverige under 2006. Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också personal hänvisad dit av arbetsförmedlingen. Anders Liljegren har också under 2005 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening, fortsatte under året sina studier av det så kallade Martebofenomenet på Gotland. Mikael Sjöberg har bedrivit arkivstudier och sökt efter äldre rapporter om märkliga fenomen i Språk- och folkminnesinstitutets samlingar i Uppsala.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2005 ett bra år med fortsatt stabilitet och god kontroll över utgifterna. Enda undantaget var att årets fältundersökarkurs genererade mer kostnader än väntat. En del av dessa täcktes genom frivilliga bidrag från deltagarna. Genom fortsatt sponsring från Gunnar Karlssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under perioden har Irre Bredin (kassör) haft ansvaret för ekonomin fram till det extra årsmötet den 12 december då Gunnar Karlsson tog över. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och en satsning på ufo.se. Genom arbetet med rapportdatabasen ges nya möjligheter att förbättra kvaliteten på undersökningsarbetet samt att förenkla detta. Databasen bör också i görligaste mån användas för ett utvidgat nordiskt samarbete och kontakter med Norge, Danmark och Finland bör tas om detta. Den bedömningsgrupp som legat vilande under året måste åter komma igång med verksamheten. Fler resurspersoner bör också knytas till distrikten liksom starka distriktsansvariga. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket. En fortsatt satsning på hemsidan är av stor vikt. Det är här som merparten av alla rapporter numera kommer in. Följande satsningar bör slutföras inom det kommande verksamhetsåret: En rapportdatabas över samtliga registrerade fall; en ny engelsk hemsida; en förbättrad misstolkningssektion. Hemsidan bör omarbetas till en portal. En förbättrad kommunikation med lokal- och undersökningsgrupperna är viktigt liksom en satsning på att bättre ta hand om nya intresserade. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras. En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan. En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten är av stor vikt och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning. Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Mantorp den 23 april 2006


Creeper