Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2001

Styrelse 2001

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Jörgen Granlie, Kassör
Anders Persson, Sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Mats Nilsson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/ansvarig för enskilda medlemmar
Mikael Czajka, Ledamot/distriktsansvarig
Irre Bredin, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Anna Nielsen, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot

Gunnar Karlsson, Ersättare
Peter Mårtensson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare
Esa Rahula, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTäMMA

2001 års riksstämma hölls på Kockum Fritid i Malmö den 21?22 april och anordnades av UFO-Malmö i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls med Tora Greve som mötesordförande inför ett 20-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 300. Ett UFO-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Utställningen var ett samarrangemang med danska SUFOI vars skärmutställning visades. Ett flertal danska ufologer med Ole Henningsen och Per Andersen i spetsen deltog. Anföranden hölls av Tora Greve, Stefan Isaksson, Clas Svahn, Anders Persson, Ole Henningsen från SUFOI. Vivian Jensen från Australian and New Zealand UFO Research deltog som gäst och rapporterade sedan från stämman i en stor artikel i "The Australasian UFOlogist" 3/01.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Eksjö den 10 mars. Där diskuterades bland annat UFO-Sveriges distriktsindelning, rapportarbete samt besök hos lokalgrupperna Den andra planeringskonferensen hölls i Iggesund den 27 oktober. Konferensen diskuterade bland annat samverkan i regionen, nya rapportcentralen och sammanslagningen av Rapport Nytt och UFO-Raden.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 21 januari, Enköping 17 februari, Eksjö 10 mars, Enköping 5 maj, Enköping 9 juni, Björsjö 2 september, Iggesund 27 oktober samt ängelholm 8 december.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyte och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), Anders Persson (Norden), Jarkko Päiväniemi (Finland) och Anders Liljegren på AFU (världen).
Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska UFO-organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Anders Persson har ansvarat för utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna.
Den 21?22 april träffades UFO-Sveriges styrelse Ole Henningsen och Per Andersson från danska SUFOI i samband med UFO-Sveriges riksstämma i Malmö. Clas Svahn har regelbundet bidragit med artiklar i Yorkshire UFO Societys tidskrift Project Red Book.
Under fältundersökarkursen i Björsjö den 1?2 september deltog Jan-Erik Jansson och Tuula Forsman från åland.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för UFO-intresserade och hade under året omkring 1.000 besökare per dag. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. Under året avslutades samarbetet med Yesbox om en e-posttjänst sedan företaget begärts i konkurs. UFO-Sverige fortsatte genom FS-Data med att erbjuda medlemmar en ufo.se-adress. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster). Anders Persson har försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt".
Under 2000 har Anders Liljegren, AFU, fortsatt uppbyggnaden av en särskild sajt för Arkivet för UFO-forskning. Sajten, som försenats, ska läggas ut under 2002.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 24 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2001: 25 st, 2000: 24 st, 1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st). Under året upphörde Uppsala UFO-förening sedan ordföranden Mikael Sjöberg flyttat till Partille.
Ansvariga under inledningen av året har varit Micke Czajka (undersökningsgrupperna) och Mikael Karlson (lokalgrupperna). Deras uppgifter togs efter riksstämman över av Mats Nilsson.

DISTRIKTEN

Under året fortsatte uppbyggnaden av lokala distrikt. Vid verksamhetsårets slut fanns 18 distrikt som började fungera 1/1 -02.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under större delen av året av Thomas Eriksson (Luleå) och Annelie Rossander (Holmsund). Under november togs arbetet över av UFO-Mitt (Leif Persson, Joakim Eriksson och Jimmy Sassi) i samarbete med Barbro Magnusson i Oxelösund. Arbetsfördelningen blev sådan att UFO-Mitt svarade för på e-post inkomna rapporter, sammanställningar och övergripande ansvar medan Barbro Magnusson tog hand om rapporttelefonen (018-555 000). Båda grupperna har gemensamt sett till att inkomna fall har undersökts. Under året har sammanlagt 80 fältundersökare/kontaktpersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp på sju personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts.
164 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2001 (301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, 468/1994). En stor del av rapporterna kom in genom hemsidan på Internet. Den låga siffran förklaras med att rapportcentralen under hösten endast undantagsvis var bemannad.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2001. Varje nummer trycktes i 1.600 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.300 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under hösten såldes UFO-Aktuellt av butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
Från och med nummer 1/01 flyttades tryckningen av tidskriften tillbaka till Nya Tryckproduktion i Västerås från TryckPressen i Bollebygd. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Agneta Halldén slutade på grund av tidsbrist.
Jarkko Päväniemi har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer.
Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig. En möjlighet att prenumerera via hemsidan gav ett mycket gott resultat.

RAPPORT NYTT/UFO-RADEN

Ansvarig för informationstidningen Rapport Nytt har varit Annelie Rossander (1?2/01), Clas Svahn (3/01) och UFO-Mitt (4?6/01). Tidskriften utkom med sex nummer under året. I och med UFO-Mitts övertagande av redaktörsskapet slogs också Rapport Nytt ihop med lokalgruppens egen tidning UFO-Raden. Det nya namnet blev från och med 4/01 UFO-Raden med undertiteln Rapport Nytt.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskilt nämnas TV3 Direkt (14/1), Vasa-Bladet (11/2), Studentradion Uppsala (5/3), Utbildningsradions hemsida (v 13), Mälarradion (4/4), Aftonbladet (22/4), Kvällsposten (23/4), Radio Stockholm P5 (23/4), Tidningarnas Telegrambyrå (23/4), Radio östergötland 23/4), Sydsvenska Dagbladet (23 och 24/4), Aftonbladet (24/4), Morgonpasset P3 (24/4), Nybryggt P3 (24/4), Radio Värmland (24/4), Mix Megapol (25/4), Radio Match (25/4), Radio Stockholm P5 (29/4), Frank P3 (31/5), Radio Stockholm P5 (13/6), Mitt i Järfälla (v 42), Sökaren (4/01), Falun Studentradio (28/9), Radio Rix Stockholm (5/11), Radio Rix Jönköping (13/11), öppna Kanalen Stockholm (v 48), Slitz (nov), Expressens ledarsida (5/11), Aftonbladet (27/11) samt Radio Södermanland (28/12).
UFO-Sverige var också med och tog fram material för en artikelserie i Hemmets Journal hösten 2001: HJ 45, intervju med Clas Svahn; HJ 46, Karsten Jöred, FOI; HJ 47 Irre Bredin, UFO-Sverige.
Den 12?30 juni lånade Kulturhusets (Stockholm) ungdomsavdelning Lava delar av UFO-Sveriges stora skärmutställning samt en del modeller i samband med att man anordnade temaveckor kring rymden. UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Malmö 21?22 april.
I samband med Cosmonovas visning av planetarieföreställningen "UFO ? Sanningen är här", med start 9 mars, har reklam om UFO-Sverige funnits tillgänglig på Naturhistoriska riksmuseet i form av informationsblad. Böcker, tidningar och häften producerade av UFO-Sverige har sålts i museets butik.
Den 15 november deltog UFO-Sverige genom Clas Svahn i en paneldebatt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Temat var "Liv i rymden" och debatten ingick i arrangemanget Populärvetenskapens vecka. I panelen satt också en astrobiolog, en teolog och en mikrobiolog.
En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet.
Ett mindre antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Stefan Isakssons uppsats "New Religious UFO Movements" gavs ut som ett häfte i början av året. UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till ö" kom även i år ut i en betydligt förändrad och utökad upplaga. Clas Svahn och Anders Liljegren bidrog med material till ett kapitel om spökraketerna i Robert Bartholomews bok "Little Green Men, Meowing Nuns and Head-Hunting Panics" som gavs ut under året.
Arbetet med UFO-Sveriges cd-rom har fortsatt under året (se ALU) i samarbete med Joakim Hallman, Union Media.

KURSER

Helgen 1-2 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem utanför Ludvika. 36 personer deltog bland annat två ufologer från åland.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har utgivningen av AFU Newsletter återupptagits (tre nummer gavs ut under året) vilket har resulterat i ett förnyat utbyte med flera utländska tidskrifter. I samband med detta har Sponsornytt lagts ner i och med numret daterat mars 2001. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat UFO-material, till största delen insamlade av UFO-Sverige, har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla UFO-arkiv.
Bland dem som har donerat UFO-material under 2001 märks framför allt Bruno R. Ericssons dödsbo. Vid Ericssons bortgång kontaktades UFO-Sverige som fick möjlighet att förvärva närmare 1.500 böcker, varav 500 med UFO-anknytning, samt ett mycket stort antal tidskrifter, videofilmer och annat material. Efter en kostbar sanering såldes icke UFO-litteraturen för att täcka kostnaderna. Ett mycket stort frivilligt arbete låg bakom sanering och transport av det värdefulla materialet.
Under våren och sommaren kunde också stora samlingar från Rune Rydebrandt, UFO-Göteborg, och den avlidne ölands-ufologen Gunnar Schelin tas om hand och transporteras till AFU. En stor donation i form av böcker, tidskrifter och dokument har också placerats på AFU genom Ole Jonny Brænne, UFO-Norge. ännu en donation från nedlagda Solna Astronomiska Förening nådde arkivet under året. Böcker från den engelske författaren Hilary Evans som donerats året före kom till AFU i februari 2001.
Anders Liljegren har fortsatt arbetat med att bygga upp en omfattande sajt på nätet för publicering under 2002. Han har också ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Under året har Andreas Ohlsson påbörjat en analys av spökraketdata som ska resultera i en D-uppsats på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Inga-Lill Wallin fortsatte under året sina studier av det så kallade Martebofenomenet på Gotland och under vecka 42 genomfördes ett fältprojekt med flera medlemmar ur Stockholms UFO-förening på plats.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 2001 ett bra år med stabilitet och god kontroll över utgifterna. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under året har Jörgen Granlie (kassör) och Håkan Ekstrand (biträdande kassör) haft ansvaret för ekonomin. Tillsammans med Clas Svahn har de tecknat firman.

ALU

Under perioden 1 februari till 30 juli arbetade Kari Rajanen åt UFO-Sverige som ALU-anställd på distans från Gävle. Rajanen tog bland annat fram ett nytt gränssnitt för den kommande cd-romen och nya öppningssidor. Han har också arbetat med hemsidan samt gjort teckningar för UFO-Aktuellt.

ÖVRIGT

Flera sociala aktiviteter har ordnats under året, bland annat en grill- och brännbollsfest i Enköping 9 juni, pubkväll i samband med fältundersökarkursen i Björsjö 1 september och middag med efterföljande fest i ängelholm 8 december.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och arkivarbete. Uppbyggnaden av en distriktsorganisation slutfördes under 2001 och började fungera vid årsskiftet då även den nya tvådelade rapportcentralen började sitt arbete efter en inskolningsperiod under hösten. Under 2002 bör arbetet med att få ett väl fungerande distriktsnät att fungera prioriteras. Fler resurspersoner bör knytas till distrikten. Rapportcentralen måste få de resurser som krävs för att kunna göra ett så kvalitativt jobb som möjligt.
Intresset från media har förskjutits från tv till radio och tidningar. När det gäller kontakten med media och intresserade har hemsidan spelat en mycket viktig roll. Genom den har de intresserade snabbt kunnat bilda sig en uppfattning om UFO-Sveriges verksamhet och att organisationen är seriöst arbetande. Här bör arbetet inriktas på att tillföra fler nyheter och bilder till hemsidan. Också fler äldre artiklar ur UFO-Aktuellt, Rapport Nytt och UFO-Raden bör läggas ut.
En satsning på ett brett fältundersökarprojekt i Värmland bör genomföras under sommaren. En rad UFO-observationer och flera vågor av rapporter i området gör det möjligt att få in värdefull information under ett sådant projekt.
Omstruktureringen av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper bör också fortsätta. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Töreboda den 23 mars 2002


Creeper