Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2000

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2000

Styrelse 2000

Clas Svahn, Ordförande
Mats Nilsson, Vice ordförande
Rune Broström, Kassör
Anna Nielsen, Sekreterare
Anders Persson, Vice sekreterare
Jörgen Granlie, Ledamot/biträdande kassör
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Irre Bredin, Ledamot/ansv. för enskilda medlemmar
Mikael Czajka, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Karlson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Andreas Ohlsson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Bernt Berglund, Ledamot

Gunnar Karlsson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare
Esa Rahula, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare
Roland Östlund, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2000 års riksstämma hölls på Eriksdalsskolan i Skövde den 6-7 maj och anordnades av Skaraborgs UFO-förening i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls med Bernt Berglund som mötesordförande inför ett 30-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 100. Ett UFO-Expo med skärmutställning, visning av rapportdatabasen och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av Håkan Ekstrand, Clas Svahn, astronomen Maria Sundin (den 7/5) och Henry Svensson (den 6/5).

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Stockholm den 18 mars. Där diskuterades bland annat UFO-Sveriges målsättning, planering för resten av året samt lokalföreningarna. Den andra planeringskonferensen hölls i Borås den 25 november. Konferensen diskuterade bland annat samverkan i regionen, information till allmänheten samt en Sydträff.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 23 januari, Stockholm 18 mars, Enköping 9 april, ängelholm 26 augusti samt Töreboda 28 oktober.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor på Internet men också genom tidskriftsutbyte och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), Anders Persson (Norden), Jarkko Päiväniemi (Finland) och Anders Liljegren på AFU (världen). Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska UFO-organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Anders Persson har ansvarat för utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna. Den 18 juni träffade Anders Liljegren, AFU, UFO-Norges Ole Jonny Brænne i Oslo. Den 8-11 augusti besökte Clas Svahn Center for UFO Studies i Chicago. Han intervjuade också Philip Klass i Washington och James Oberg i Houston. Den 24-27 november besökte Clas Svahn och Håkan Ekstrand England och deltog då bland annat i ett möte med undersökningsgruppen UFOIN i Sheffield. De båda träffade också Flying Saucers Reviews redaktör Gordon Creighton och författaren Hilary Evans för intervjuer.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har blivit en samlingspunkt för UFO-intresserade och hade under året omkring 1.000 besökare per dag. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. Under året inleddes ett samarbete med Yesbox om en e-posttjänst där medlemmarna fick tillgång till en egen ufo.se-adress. Hemsidan genomgick också en redesign. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster). Den 21/11 registrerade Radio- och TV-verket Clas Svahn som ansvarig utgivare för UFO-Sveriges databas www.ufo.se (Dnr 636/2000). Under 2000 har Anders Liljegren, AFU, påbörjat en uppbyggnad av en särskild sajt för Arkivet för UFO-forskning. Sajten ska läggas ut under 2001.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 25 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2000: 24 st, 1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st). Nya grupper under året blev UFO-Eksjö och UFO-Hälsingland. Gotlands UFO-förening samt UFO-Värmland upphörde med verksamheten. Inom Stockholms UFO-förening bildades en särskild undersökningsgrupp. Ansvariga har varit Micke Czajka (undersökningsgrupperna) och Mikael Karlson (lokalgrupperna).

DISTRIKTEN

Under året fortsatte uppbyggnaden av lokala distrikt. Vid verksamhetsårets slut fanns 15 distrikt vilka planerades börja fungera under våren 2001. Ansvarig inom UFO-Sveriges styrelse har varit Micke Czajka.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Thomas Eriksson och Annelie Rossander i Holmsund. Under året har sammanlagt 80 fältundersökare/kontaktpersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp på sju personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. 301 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2000 (562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, 468/1994). En stor del av rapporterna kom in genom hemsidan på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2000. Varje nummer trycktes i 1.600 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.300 vid slutet av prenumerationsåret. Det minskade antalet exemplar förklaras av att avtalet med Interpress sagts upp i december 1999 och distributionen till kioskerna därmed i stort sett försvunnit. Under året fortsatte tidskriften att distribueras genom Press Stop-gruppen. I december flyttades tryckningen av tidskriften från Nya Tryckproduktion i Västerås till TryckPressen i Bollebygd. Nummer 4/00 trycktes också där. På detta sätt minskades kostnaderna med drygt en tredjedel. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Agneta Halldén, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig. Flera riktade utskick till avhoppade prenumeranter gav goda resultat.

RAPPORT-NYTT

Ansvarig för informationstidningen Rapport Nytt har varit Annelie Rossander. Tidskriften utkom med sex nummer under året.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskild nämnas Radio Match (7/1), Tidning för Skaraborgs Län (13/1), Morgonpasset P3 (8/2), Curry-Curry P3 (10/2), Radio Skaraborg (29/3), Göteborgs-Posten (25/3), Kamratposten (29/3), Radio Södermanland (7/4), Radio Sweden (7/4), Gotlands Allehanda (28/4), TV4 Skaraborg (5/5), Skövde Nyheter och Skaraborgs Läns Allehanda (8/5), Radio Skaraborg (7/5), Pussel P3 (31/5), Hallands-Posten (11/7), Hallands Nyheter (15/7), Sala Allehanda (28/7), Enköpings-Posten (26/8), På jakt efter det övernaturliga SVT1 (12/10), Nya Ludvika Tidning (23/10), Radio Extrem, Finland (6/11), Nova SVT2 (22/11), Den heliga stenen P3 (10/12), Frank P3 (14/12), Hallands Nyheter (18/12), Nyhetsmorgon TV4 (27/12). UFO-Sverige var också med och producerade en fem avsnitt lång sommarserie i Allers från den 20/7 till 17/8. Den 6-8 juli deltog UFO-Sverige genom Bernt Berglund, Håkan Fenander, Anna-Lisa Gustafsson och Anders Sjölander vid marknaden Killebom i Sölvesborg. UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Skövde 8-9 maj samt på Skogstorpsskolan utanför Falkenberg 5-16/12 där också Anders Persson och Clas Svahn höll flera föredrag. En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet. Ett stort antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Inga-Lill Wallin publicerade boken "Marteboljuset - Myt och verklighet" på eget förlag. Clas Svahn publicerade boken "UFO - Möte med det okända" på bokförlaget Semic. UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till Ö" kom ut i en betydligt förändrad och utökad upplaga.

KURSER

Helgen 9-10 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem utanför Ludvika. 45 personer deltog bland annat ufologer från Chile och Finland.

STUDIECIRKLAR

Under året har UFO-Mitt, Västerbergslagens UFO-förening och Enköping-Sala UFO-förening arrangerat studiecirkelverksamhet med boken "Fakta om UFO" som studielitteratur.

FORSKNING

Under året publicerade Stefan Isaksson uppsatsen "New Religious UFO Movements: Extraterrestrial Salvation in Contemporary America" vid California State University, Fresno.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under 2000 har AFU inriktat sitt arbete på biblioteks- och arkivfunktionerna. Utgivningen av AFU Newsletter har också detta år lagts på is medan nyhetsbladet Sponsornytt utkommit med fyra nummer. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat UFO-material, till största delen insamlade av UFO-Sverige, har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla UFO-arkiv. Bland dem som har donerat UFO-material under 2000 märks: familjen Gerhard Köppen, Leif Nilsson, Irre Bredin, Ernst Linder, Carl-Anton Mattsson, Eileen Fletcher, Håkan Blomqvist, Clas Svahn, Meit Henriksson, Andreas Ohlsson, Dan Eklund, Tom Tulien, Mark Rodeghier, Philip Klass, Jenny Randles samt Norrköpings stadsarkiv. Under året transporterades också hela arkivet efter nedlagda Solna Astronomiska Förening till AFU. Under året anlände 115 mikrofilmer av UFO-material (bland annat Blue Book-samlingen) som tidigare inköpts från USA.. Inköpet möjliggjordes efter en insamling bland UFO-Sveriges medlemmar. Clas Svahn och Håkan Ekstrand besökte också London i november och hämtade hem en omfattande bok- och tidskriftsdonation från författaren Hilary Evans. Anders Liljegren har arbetat med att bygga upp en omfattande sajt på nätet för publicering under 2001.

APR

Under sex månader arbetade illustratören Kari Rajanen som APR-anställd på heltid genom pengar från Arbetsförmedlingen i Gävle. Rajanen arbetade framför allt med ett nytt gränssnitt för den kommande cd-romen samt med UFO-Sveriges hemsida. Dessutom gjorde han ett flertal illustrationer till UFO-Aktuellt.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 2000 ett bra år och den vändning i ekonomin som inleddes förra verksamhetsåret fortsatte. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under året har Rune Broström (kassör) och Jörgen Granlie (biträdande kassör) haft ansvaret för ekonomin. Tillsammans med Clas Svahn har de tecknat firman.

ÖVRIGT

Två olika typer av t-tröjor togs fram under året. Båda hade teckningarna av Richard Svensson på bröstet och finns att köpa i flera färger.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt och ett byte av tryckeri för UFO-Aktuellt i slutet av 2000 kommer att ge ännu ett positivt tillskott under det kommande verksamhetsåret. Uppbyggnaden av en distriksorganisation slutfördes i stort sett under 2000 och kommer att börja fungera under våren 2001. En satsning på denna organisation är av största vikt för att UFO-Sverige ska kunna fortsätta vara en rikstäckande UFO-organisation med högt ställda ambitioner. Under 2001 bör också en satsning på lokala och centrala rapportmöten genomföras. Rapportmötenas funktion ska vara att låta fältundersökare träffas för att diskutera pågående undersökningar för att på så vis göra arbetet lättare och mer stimulerande samt höja kvaliteten på undersökningarna. Sedan avtalet med Interpress upphörde i december 1999 har det blivit svårare att nå ut med UFO-Aktuellt till nya prenumeranter. Också här måste en satsning göras. Två områden som särskilt bör prioriteras är:

- Hemsidan, där många nya läsare kan lockas att prenumerera,
- Lokalgrupperna där alltför många medlemmar inte har tidskriften.

Omstruktureringen av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper bör också fortsätta. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör inledas under året. En särskild satsning på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör genomföras under året för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Detta innebär ökade möjligheter till försäljning och inkomster till organisationen. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 17 februari 2001


Creeper