Studiehandledning

FAQ - frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till UFO-Sverige:

1. Vad anser UFO-Sverige att UFO är?
UFO-Sverige som organisation har inte låst sig vid någon enskild hypotes. Vi är öppna för olika förklaringsmodeller, men granskar samtidigt kritiskt de fakta modellerna bygger på. För allmänheten är hypotesen om att det skulle röra sig om besök från rymden den mest kända och också den som oftast tas upp i media. Någon säker grund för den teorin finns dock inte.

2. Har ni som är engagerade själva sett någonting?
Ja, det finns flera inom UFO-Sveriges styrelse som har sett okända fenomen liksom det finns flera i våra lokalgrupper som också har gjort det. Att se UFO-fenomen själva är dock inget mål i sig. UFO-Sverige anordnar heller inte några UFO-spaningar eftersom vi anser att metoden inte ger några resultat. Däremot undersöker vi allmänhetens iakttagelser och får på det viset ett större forskningsunderlag. På Arkivet för UFO-forskning i Norrköping finns cirka 13.000 rapporter arkiverade. Omkring 500 av dem är fall där man inte har lyckats hitta någon naturlig förklaring.

3. Ser folk bara tefat eller finns det olika former på föremålen?
Föremålen som rapporteras har alla möjliga former varav den vanligaste är ett punktformigt ljussken nattetid. Den klassiska diskusformen från 50 och 60-talet har mer och mer ersatts av triangeln. Den som först myntade termen "flygande tefat" var amerikanen Kenneth Arnold. Han var privatflygare i USA och den 24 juni 1947 såg han en formation av föremål som rörde sig som när man kastar smörgås på vattnet. Arnold liknade föremålens sätt att röra sig vid "ett tefat som kastas över en vattenyta". Termen spred sig snabbt och snart började tidningarna använda den för att beskriva alla observationer av okända föremål i luften. På 50-talet myntade det amerikanska flygvapnet termen UFO (Unidentified Flying Objects).

4. Hemlighåller myndigheterna UFO-rapporter?
Visst hemlighåller försvarsorganisationer i olika länder vissa iakttagelser av okända föremål, men av de dokument som hittills avhemligats framgår att det främst beror på att händelserna bedöms ha med den nationella säkerheten att göra � främmande makts kränkningar av luftrummet och liknande. Här i Sverige hemligstämplar myndigheter rapporter endast om rapportören vill vara anonym eller om man misstänker att det rör sig om främmande makts kränkning av svenskt luftrum/vatten men även då informationen i rapporten kan avslöja vitala försvarsintressen såsom radarprestanda, militära anläggningars placering och dylikt. Några belägg för att rapporter hemligstämplas eftersom myndigheterna skulle anse att det rör sig om utomjordiska besökare finns inte.

5. Vilka sorters aktiviteter har lokalföreningarna?
Det varierar, men föredrag, studiebesök, studiecirklar i astronomi eller UFO samt utställningar brukar vara vanligast. Ofta anordnar man allmänna diskussionsmöten eller observationskvällar där man lär sig att identifiera planeter, satelliter och annat som rör sig på himlavalvet. Observationskvällar är också en social aktivitet där man kan fika och diskutera UFO. Vill man undersöka inrapporterade observationer måste man gå en fältundersökarkurs. En sådan anordnas minst en gång per år och är väldigt välbesökt. På den får man bland annat lära sig kritisk granskning, intervjua observatörer och hur man undersöker en UFO-rapport. Tonvikten ligger på misstolkningsfenomenen, det vill säga hur planeter och andra fenomen kan tolkas som UFO-fenomen.

6. Har ni något material om UFO till försäljning?
UFO-Sverige säljer en stor mängd UFO-material, böcker, häften, tidskrifter och annat. Ring 0220-440 78 för mera information.

7. Är UFO-Sverige en ideell organisation som får statliga bidrag?
UFO-Sverige är en ideell organisation men uppbär inga som helst bidrag. Istället bygger organisationen på prenumerationer och medlemmarnas ideella arbete. Forskningen på Arkivet för UFO-forskning stöds av UFO-Sverige och enskilda sponsorer. Vill du stödja arkivets verksamhet (minst 50 kronor per månad) kan du ringa telefonnumret ovan.

8. Har ni kontakt med utländska UFO-organisationer?
Vi har en stor korrespondens med privata UFO-forskare och undersökningsinriktade UFO-organisationer över hela världen. Arkivet för UFO-forskning har tidskriftsutbyte med en rad organisationer. Vi har också en ansvarig person för kontakter med före detta östländer och en ansvarig för nordiska kontakter.

9. Kan man verkligen forska om UFO-fenomen?
Våra fältundersökares främsta uppgift är att ta reda på om det finns naturliga fenomen som kan ligga bakom iakttagelsen. Fältundersökaren kontaktar exempelvis flygplatser, polisstationer och flygklubbar för att ta reda på om det fanns något flyg i luften vid observationens tidpunkt eller för att höra efter om någon annan har observerat någonting konstigt. Dessutom kan man djupstudera intressanta fall och publicera resultaten i en bok eller avhandling. Vi befinner oss för närvarande fortfarande på insamlingsstadiet. Hur vi går vidare får debatten och tiden avgöra.

10. Tillhör UFO-Sverige new age-rörelsen?
Nej, det gör vi inte. UFO-Sverige arbetar tvärtom för att motverka okritiskt tänkande, blind tro och oberättigad misstro omkring UFO-fenomenen. Människor inom den nyandliga rörelsen har endast snubblat över UFO-fenomenen och införlivat dem i sin föreställningsvärld. Vetenskapsinriktad UFO-forskning har ingenting att göra med religiös UFO-tro. UFO-Sverige står för en tredje vägens ufologi mitt emellan vulgärskeptikerna och de tefatstroende. UFO-Sverige vill ha en faktabaserad UFO-diskussion och arbetar för en ökad förståelse för UFO-fenomenen
.

.

pil Tillbaka till ingångssidan--->