UAV

Unmanned Areial Vehicles, obemannad flygfarkost som är radiostyrd eller programmerad att flyga viss sträcka för att spana, samla in underrättelse och filma eller fotografera.

Ubatuba-fallet

I september 1957 blev flera personer i Sao Pauloprovinsen i Brasilien vittnen till hur ett diskusformat föremål exploderade i luften över havet. Föremålet hade flugit mot vattnet i en brant bana men i sista stund lyckats undvika att krascha bara för att explodera under den branta stigningen uppåt. Metalldelar kastades långt åt sidorna i samband med explosionen och några hamnade på stranden framför personerna. Problemet med Ubatuba-fyndet är att inget av vittnena till händelsen har gått att spåra. En analys av metallbitarna gav till resultatet att de små bitarna var gjorda av rent magnesium. En senare analys utförd i USA gav ett något annat resultat. Här visade det sig att Ubatuba-fragmentet innehöll spår av strontium, något som inte ingår i konventionellt magnesium. Denna förorening bekräftades också vid en senare undersökning vid ett annat laboratorium.

UCAV

Unmanned Combat Aerial Vehicles, obemannad stridsfarkost som kan flygas med pilot på marken och styrs, kontrolleras via radio och filmkamera som följer farkosten i realtid. Beväpnad med olika vapensystem beroende på uppdragets art. Jakt, attack eller spaning. Fördel mot vanligt jaktflygplan: Billigare, ingen pilot som kan dödas vid nedskjutning, kan klara högre G-belastning (positiv och negativ).

Ufo

Den moderna benämningen på vad man tidigare felaktigt kallade flygande tefat. Beteckningen kommer från början av 50-talet då det amerikanska flygvapnet införde förkortningen och står för Unidentified Flying Objects (Oidentifierade flygande föremål). Olika amerikanska undersökningar och myndigheter har haft sin syn på vad ett ufo är. Det amerikanska flygvapnet (USAF) definierade 1966 UFO som: ”Alla flygande objekt som observatören inte kan identifiera”. UFO-Sverige definierar ufo på följande vis: ”Alla föremål som observeras i luftrummet och som varken direkt eller efter en analys av en kvalificerad undersökare kan identifieras som en misstolkad, känd företeelse, är att betrakta som ett oidentifierat objekt, ett ufo”. Under de senaste åren har beteckningen allt oftare kommit att skriva med gemena bokstäver i takt med att ufo kommit att mera ses som ett ord än en förkortning.
Se även: Flygande tefat  

UFO-Aktuellt

Organ för Riksorganisationen UFO-Sverige sedan 1980. Första numret utgavs efter en delvis stormig riksstämma i Enköping den 22 mars detta år varvid grundaren av UFO-Sverige, Carl-Axel Jonzon, tog med sig ”sin” tidning - UFO-Information - och ”sin” förening med samma namn och lämnade UFO-Sverige. UFO-Aktuellt har nu blivit den mest långlivade ufotidskrift som utgivits i Sverige och bara UFO-Nyt i Danmark är äldre i de nordiska länderna. UFO-Aktuellt utkommer med fyra nummer per år. Redaktör sedan starten är Håkan Ekstrand.
Se även: Ekstrand, Håkan  
Externa länkar: Artikel: 15 år med UFO-Aktuellt  

Ufo-fönster

Termen myntades av författaren och journalisten John A. Keel och åsyftar ett geografiskt område eller plats där antalet uforapporter är särskilt högt. Jämtland-Härjedalens- och Västernorrlands län visar bland den högsta ufofrekvensen i Sverige, tre gånger högre än riksgenomsnittet, enligt en studie från 1983 av 602 rapporter som publicerats i dagstidningar, tidskrifter och böcker under tiden 1879-1978. Sådana områden där man oftare gör ufoobservationer kallas med en samlande term för ”ufofönster”.
Ett sådant ufofönster verkar finnas i trakten av Trehörningsjö, några mil norr om Örnsköldsvik, där flera oförklarliga händelser ägt rum. Bland annat flera observationer av mystiska varelser. Det mest kända ufofönstret i världen är Hessdalen i Norge.
Se även: Hessdalen, Project  

UFO-Information

Ufoorganisation med bas i Linköping som till och med 1996 gav ut en tidskrift med samma namn. Organisationen bildades 1980 som en utbrytning ur Riksorganisationen UFO-Sverige. Ordförande är Kjell Thörnlund. Föreningen har i dag ingen verksamhet.

UFO-Luftrumsbevakning

Se: Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning  

UFO-Motala

En av föregångarna till UFO-Sverige. Bildades i augusti 1968 med Carl-Axel Jonzon som ordförande.

UFO-Norge

UFO-Norge bildades 1973 och är en sammanslutning av personer och grupper från hela Norge, som alla har ufofenomenet som förenande intresse. Organisationen samlar in, bearbetar och studerar alla tillgängliga upplysningar och rapporter om UFO i Norge. Organisationen ger ut tidskriften ”UFO” med fyra nummer om året. Ordförande är Ole Jonny Brænne.
Externa länkar: UFO-Norges hemsida  

UFO-Sverige

Se: Riksorganisationen UFO-Sverige  

UFO-Times

Den brittiska ufoorganisationen Buforas tidskrift.

Ufokulter

Det finns många ufokulter som samlar anhängare. Ofta tillhör kulterna New Age-rörelsen och blandar in österländska filosofier i ufotron. På 60- och 70-talet ledde kontaktpersonen Sten Lindgren en ufokult i Stockholm. Den kallades för Trans Galactic Communication och hade som syfte att vara utomjordingarnas kontakt på jorden. Gruppen räknade inte bara med goda utomjordingar. Inbakat i ideologin fanns även ”neg-bröder” som var negativa rymdvarelser. Sten Lindgren varnade medlemmarna för dessa, med påföljden att några blev paranoida. I boken ”Uppståndelsen från tefatssekten” berättade medlemmen Anders Dahl att han blev tvungen att uppsöka psykiatrisk vård för sina vanföreställningar. Andra religiösa ufogrupper på 70-talet var Intergalaktiska fredsorganisationen i Linköping och Malmö Interplanetariska Sällskap. 1996 bildades den svenska sektionen av Raëlrörelsen, en internationell organisation som blev känd för att vilja bygga en ambassad åt utomjordingarna. De hävdar att utomjordingarna vill sprida människans DNA och tillverka nya människor som ska bo på andra planeter.
Se även: Lindgren, Sten  

Ufologi

Studiet av ufofenomenen. De som ägnar sig åt ufologi kallas för ufologer.

Ufologisk tidskrift

Ufologisk tidskrift ges ut av danska Sufoi och är avsedd för läsare som önskar djupgående artiklar om den forskning och de undersökningar som görs om ufofenomenen. I tidningen kan man bland annat läsa om resultaten av Sufois olika forskningsprojekt. Ufologisk tidskrift kommer ut oregelbundet och med varierande antal sidor. Första numret utkom i december 1996.
Se även: Sufoi  

Ufoorganisationer

Vid sidan av de officiella ufoundersökningarna växte privata grupper och organisationer upp; i USA Aerial Phenomena Research Organization, Apro (1952) och National Investigations Committee on Aerial Phenomena, Nicap (1956) följda Mutual UFO Network (1969) och Center for UFO Studies (1973), i Sverige Ifologiska Sällskapet (1958) och Malmö Interplanetariska Sällskap (1958). 1970 bildades så Riksorganisationen UFO-Sverige som den första landsomfattande organisationen följd av Göteborgs Informationscenter för Oidentifierade flygande föremål, Gicoff senare samma år.

Ufovågor

Se: Flap  

Unidentified Aerial Phenomena, UAP

Alternativ benämning på UFO. Har föreslagits att ersätta UFO, men har aldrig slagit igenom inom uforörelsen. Termen skapades för att få en mera neutral benämning än begreppet ufo som ofta förknippas med besökare från andra världar.

Unidentified Light Phenomena

Benämning på ljusfenomenen i Hessdalen.
Se även: Hessdalen, Project  

USO

Unidentified Submarine Object. Med termen menas oidentifierade undervattensföremål.

Utländska ufogrupper

Se: Apro   Bufora   Cufos   Mufon  

Tipsa om uppslagsord