National UFO Reporting Center

Se: Davenport, Peter  

Nazcalinjerna

Se: Reiche, Maria  

New age och ufo

Den ”nya tidsåldern”, eller new age, är något som engagerar många människor i vårt sekulariserade samhälle. Namnet new age står för en rörelse som alltmer håller på att breda ut sig i hela världen. Rörelsen har sina rötter i teosofin och de ockulta strömningar som växte fram under slutet av 1800-talet. Under 1960-talet tog hippierörelsen på den amerikanska västkusten upp en del av tankarna. Man ansåg att man levde i en tid med kosmisk medvetenhet och gemenskap, och new age gick så småningom över till att bli ett samlingsnamn för en rad mer eller mindre andliga former av terapier och levnadssätt. Denna rörelses aktiva använder även ufofenomenet i sin verksamhet och predikar för en andlig ufoinriktning med inre kosmiska resor och en tro på att utomjordiska cilivisationer övervakar oss sedan flera hundra år tillbaka. Mot slutet av 1980-talet och i början av 90-talet fick en mera new age-inriktad tolkning av ufofenomenet utrymme i media. Förespråkarna för new age-ufologin såg observationerna som tecken på gudomliga ingripanden. Flera sekter växte upp kring kontaktpersoner på olika håll i världen. De flesta kontaktpersoner tillhör denna ufoinriktning som inte har visat sig vara intresserad av en vetenskapligt inriktad forskning om inte utomjordingarna speciellt har bett om det. UFO-Sverige tar avstånd ifrån den typ av ufotro som new agegrupperna förespråkar.

Nicap

National Investigations Committee on Aerial Phenomena. En amerikansk ufoorganisation som grundades 1956 av Thomas Townsend Brown men som numera är nedlagd. Nicap leddes under många år av den färgstarke majoren Donald Keyhoe som också skrev flera böcker om UFO. Som mest hade organisationen 12.000 medlemmar.

Nicolaisen, Edith (1911-1986)

Grundaren av Bokförlaget Parthenon i Sverige, Edith C M Nicolaisen föddes den 19 mars 1911 i Farnum, Danmark och avled den 28 februari 1986.
”Nic”, som hon kallades, ägnade flera år åt studier vid olika universitet. Genom en amerikansk bekant fick hon 1953 för första gången höra talas om ufoobservationer och landningar i Mexico. Men intresset väcktes på allvar genom boken ”Flygande tefat har landat” av Desmond Leslie och George Adamski. 1954 ställdes Edith Nicolaisen inför ett svårt val. Antingen tre års vidare studier i USA för att sedan fortsätta en karriär inom Världshälsoorganisationen, WHO, eller att ägna sig åt ufosaken. Hon valde pionjärens lott och Sverige som arbetsfält.
Ekonomiska problem och en svår bilolycka var nära att kullkasta alla planer men enligt egna uppgifter fick hon styrka och inspiration att fortsätta arbetet bland annat genom flera närobservationer av UFO. 1955 observerade hon ett klockformat tefat av Adamski-typ, 15 km söder om Linköping. Året därpå såg hon en cigarrformad farkost Ijudlöst sväva över de österrikiska alperna. Dessa observationer övertygade henne att Adamskis foton och påståenden var äkta.
Den 24 oktober 1957 var den officiella starten för Parthenons verksamhet i Sverige, med Helsingborg som högkvarter. På den internationella ufokongressen i Wiesbaden 1972 berättade Nicolaisen:
”Den 24 oktober 1957, när vi började vårt upplysningsarbete med utgivandet av boken 'Flygande tefat har landat' av Leslie/Adamski, hade vi den stora glädjen att mottaga en hälsning från våra vänner i världsrymden tidigt på morgonen mellan klockan 8.00 och 8.30. En silverskiva rullade likt ett hjul på en skenbar luftlinje och blev stående i luften framför vår balkong på mindre än 100 meters avstånd innan den flög iväg som en pil”.
Parthenons första möte hölls i Stockholm den 5 december 1957 i Kgl. Svenska Aeroklubbens lokaler. Flygdirektör Henry Kjellson var en av de inbjudna talarna.
Det första officiella föredraget anordnades hösten 1958 i Helsingborg med Karl och Anny Veit från Deutsche UFO/IFO Studiegesellschaft, DUIST.
Hörnstenen i Parthenons verksamhet var bokutgivning och med åren publicerade man flera av de klassiska kontaktberättelserna till exempel ”Ombord på rymdskepp” av George Adamski och ”Resa med flygande tefat” av Daniel Fry. Nicolaisen ville lägga tonvikten på den så kallade nya tidsålderslitteraturen med ett filosofiskt budskap, speciellt riktat till ungdomen. Men man publicerade även mera neutrala böcker som Max Millers ”Flygande tefat — fantasi eller verklighet”.
Mellan åren 1958 och 1964 besökte Nicolaisen hundratals skolor, skolbibliotek, stadsbibliotek, ABF-, IOGT-, Sjömans- och militärbibliotek för att sprida Parthenons litteratur. Allt ifrån Kiruna till Ystad försökte hon inspirera ungdomar till ett studium av tefatsgåtan och ”den kosmiska filosofin”.
I mitten på 1960-talet fanns också långt gångna planer på en större tidskrift men idén föll på grund av brist på pengar och medarbetare.
Edith Nicolaisens egen åsikt om tefaten låg ganska nära George Adamskis men på en viktig punkt frångick hon Adamskis linje; hon ansåg att tefaten kom från icke-fysiska högre världar. I ett brev 1966 skrev hon: ”...UFOs kommer från samma dimensioner som 'änglarna' eller 'budbringarna', alltså från ett långt högre vibrationsplan än det fysiska”. Hon ansåg också att de förebådade Kristi återkomst. Forskning i ufofenomenens natur var därför inte Parthenons linje. Det var istället ett korståg för ”den nya tidsåldern”.
Parthenon och Edith Nicolaisen lade en grund för ufointresset i Sverige och det helt unika material i form av böcker, tidskrifter, pressklipp och korrespondens som förlaget efterlämnade finns i dag på Arkivet för UFO-forskning. Parthenons förlagsverksamhet fortsattes av Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening under ledning av Carl-Anton Mattsson.
Se även: Parthenon förlag  

Nilsson, Mats (1945-)

Mats Nilsson har varit med i UFO-Sverige sedan 1976 och startade dåvarande Sala Amatörförening för Tvärvetenskap (i dag: Enköping-Sala UFO-förening) tillsammans med Håkan Ekstrand (se Ekstrand). Har arbetat som sekreterare i UFO-Sveriges styrelse fram till 1996 och som lokalgruppsansvarig fram till 1997. Från och med 1998 ansvarig för kansliverksamheten och viss korrespondens och från och med 2006 redaktör för UFO-Raden/Rapport-Nytt.
Ståndpunkt i ufofrågan: ”Jag tror att ufofenomenet är långt mer komplicerat än folk tror. ET-hypotesen är bara en av flera hypoteser.”
Se även: Rapport Nytt  

Nordin, Christer (1944-)

Ordförande i UFO-Sverige 1980-1988.

Norlén, Göran (1954-)

Redaktör för UFO-Sveriges häfte ”Fakta om UFO” 1984 och tillsammans med Clas Svahn redaktör för dess omarbetade nyupplaga, som gavs ut i bokform, 1998. Norlén har varit ordförande i Stockholms UFO-förening och är sedan flera år revisor i UFO-Sverige. Han är sedan UFO-Aktuellt 4/85 ansvarig för avdelningen Presspegeln där han gjort sig känd för sina ofta bitska och träffsäkra kommentarer kring ufoartiklar ur den svenska pressen.

NSA

National Security Agency, amerikansk underrättelseorganisation. NSA har medgett att de har 239 uforelaterade dokument, varav 79 härrör från andra departement. Av dessa har endast fyra delvis hårt censurerade dokument lämnats ut.

NUFORC

Se: Davenport, Peter  

Närkontakter

Begreppet närkontakt myntades av astrofysikern och ufoundersökaren J. Allen Hynek (1910-1986) i boken ”The UFO Experience” (1972). Hynek var under flera år anlitad av amerikanska flygvapnet för att bortförklara uforapporter men kom med tiden att ändra åsikt. Han indelade observationerna i närkontakt av första, andra, tredje och senare fjärde graden.
Närkontakt av första graden: Den här kategorin är den enkla typen av närkontakt där det rapporterade ufofenomenet ses från nära håll men inte påverkar omgivningen (förutom att observatören kan bli skrämd).
Närkontakt av andra graden: Liknar första gradens rapporter men här finns en påverkan på såväl döda som levande föremål. Vegetationen rapporteras ofta ha pressats ner eller bränts; grenar på träd kan ha brutits av; djur blir skrämda, ibland i så hög grad att de skadar sig själva. Döda objekt, såsom bilar, rapporteras ha blivit stillastående, motorerna har dött, radioapparater har tystnat och strålkastare minskat i styrka eller slocknat helt.
Närkontakt av tredje graden: I de här fallen rapporteras varelser i eller omkring UFOt. Här måste man dock göra en klar skillnad mellan rapporterna om möjligt intelligenta varelser ombord på ”rymdskeppet” och så kallade kontaktfall. Kontaktfall ska inte betecknas som närkontakter av tredje graden.
Närkontakt av fjärde graden: Någon typ av kommunikation sker mellan observatören och varelserna. Ombordtagningsfall klassificeras som fjärde gradens närkontakt.
Se även: Hynek, Dr. J Allen  

Tipsa om uppslagsord